De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

 

Naarmate de zomervakantie nadert, krijgt men aan de diverse cao-tafels vaak meer haast om tot een onderhandelaarsakkoord te komen, zo ook dit jaar! Nadat eerder al in het hbo en het po een aakkoord was gesloten, kwam er half juni een akkoord in het voortgezet onderwijs. Leden van de UNIENFTOdie in het voortgezet onderwijs werken kunnen hun JA of NEE over dit cao-akkoord tot en met 5 juli a.s. laten horen door een mail te sturen aan john.verschuren@unienfto.nl. Om uw mening te kunnen vormen, hebben we hieronder de voornaamste feiten en meningen omtrent het akkoord voor u op een rijtje gezet. In de bijlage treft u het complete onderhandelaarsakkoord aan!

Wat is over werkdruk afgesproken?

Voor leraren is afgesproken dat de lestaak wordt verminderd. De vrijkomende tijd wordt als ontwikkeltijd in de jaartaak opgenomen. Zo kunnen leraren meer tijd besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en wordt er iets gedaan aan de werkdruk. In deze cao wordt een eerste stap gezet door op te nemen dat de lestaak met 50 klokuren (1 lesuur van 50 minuten) wordt verminderd. 

Voor OOP’ers is afgesproken dat werkdruk een vast aandachtspunt moet zijn in de functioneringsgesprekken. De onderhandelaars benadrukken dat de afspraak in de cao slechts een eerste stap is en dat extra geld van de overheid nodig is. Daarvoor gaan bonden en VO-raad samen optrekken richting het kabinet.

Wanneer gaat de afspraak over vermindering van de lestaak in? 

Op scholen waar de lestaak is vastgelegd op 750 klokuren per jaar (de meeste scholen) zal de lestaak worden teruggebracht naar 720 klokuren. Deze afspraak gaat in op 1 augustus 2019. Het onderwijsprogramma en de lessentabel op de scholen moet worden aangepast om vermindering van de lestaak mogelijk te maken. Daarna kan de vrijkomende ontwikkeltijd in de jaartaak van iedere leraar worden opgenomen. 

Wat is over het loon afgesproken?

Onderwijzend en ondersteunend personeel en schoolleiders krijgen een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele betaling van 1% in oktober 2018. 

Daarnaast wordt een toelage die nu apart op de loonstrook staat, de zogenoemde “inkomenstoelage”, onderdeel van het loon. Voordeel daarvan is dat de hoogte van de toelage dan meestijgt met de salarisverhogingen. Voor leraren die (gaan) werken als teamleider in OOP-schaal 12 is afgesproken dat zij, net als de leraren waaraan zij leidinggeven, een bindingstoelage krijgen. Zonder de bindingstoelage gaan leraren er namelijk op achteruit als ze teamleider worden. 

Wat is voor het OOP afgesproken? 

In het onderhandelaarsakkoord is apart aandacht besteed aan de positie van OOP’ers.

Naast de afspraak om in het functioneringsgesprek apart aandacht te besteden aan de werkdruk, is er het komende jaar extra aandacht voor loopbaanontwikkeling en professionalisering van OOP’ers. Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om scholen te stimuleren in het functiegebouw aandacht te besteden aan de doorgroeimogelijkheden van OOP’ers. In de functioneringsgesprekken van OOP’ers moet loopbaanontwikkeling aan de orde komen. Het budget voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten wordt voor het OOP gelijkgetrokken met dat van het OP. Het wordt verhoogd van 500 naar 600 euro (naar rato). 

Hoe zit met tijdelijke contracten? 

Uitgangspunt in het voortgezet onderwijs is een vast contract of uitzicht daarop. De mogelijkheden om tijdelijke contracten af te sluiten zijn in de cao beperkt.

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat tijdelijke contracten voor in totaal vier jaar mogelijk zijn, wanneer leraren nog geen onderwijsbevoegdheid hebben. Zodra een leraar zijn bevoegdheid haalt, wordt hij benoemd voor onbepaalde tijd. 

Voor tijdelijke contracten die bedoeld zijn om in een tijdelijke vacature te voorzien, is verduidelijkt dat dit contracten kunnen zijn voor telkens ten hoogste één jaar. De totale duur van elkaar opvolgende contracten is twee jaar. Er zijn maximaal drie contracten mogelijk. 

Wat vindt de FvOv/UNIENFTO van het akkoord?

De onderhandelaars hebben een opdracht meegekregen: zorg dat er een betekenisvolle stap wordt gezet in het werkdrukdossier. Zorg ook dat die afspraken in de cao worden opgenomen zodat werknemers daar ook rechten aan kunnen ontlenen. Tegelijkertijd was er realisme: zonder extra geld van de overheid gaat het niet lukken om tot een grote verlaging van de lestaak, kleinere klassen en vermindering van werkdruk te komen, maar een eerste stap is wel nodig.

-               Wij vinden het winst dat de afspraak over vermindering van de lestaak in de cao wordt opgenomen. Daartoe was de VO-raad eerder niet bereid en dit heeft ook geleid tot het eerder stuklopen van het overleg in februari en de daaropvolgende acties van bonden.

-               Er is een eerste stap afgesproken én er is een gezamenlijke ambitie om tot verdere vermindering van de lestaak te komen. Bonden en VO-raad gaan samen optrekken. Leden hebben ook aangegeven dat van groot belang te vinden.

-               De loonstijging is vergelijkbaar met die in andere sectoren in het onderwijs en bij de overheid.

-               Er zijn specifieke afspraken gemaakt voor OOP’ers die gericht zijn op loopbaanontwikkeling en professionalisering. 

We leggen derhalve het akkoord met een positief advies aan u voor!

Bestuur UNIENFTO

Voor het Onderhandelaarsakkoord, KLIK HIER.........

In de SER wordt hard gewerkt aan een advies over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook de CMHF is daarbij betrokken via onze vakcentrale VCP. Wat de CMHF betreft moet het nieuwe stelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude stelsel met een evenwichtige transitie van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel.

De huidige berichtgeving in de Telegraaf is voorbarig, want er ligt geen akkoord. Daar wordt hard aan gewerkt. De CMHF wil ook de tijd nemen de berekeningen af te wachten, want bij eerdere doorrekeningen vielen de resultaten tegen. "De 'broedende kip' is ruw van het nest geduwd. We zijn er nog lang niet", aldus voorzitter Rob Hunnego. "De CMHF zal nooit instemmen met een akkoord zonder ledenraadplegingen."

Ook de VCP betreurt het dat de tussenstanden van de onderhandelingen nu op straat liggen. "Wij zijn nog steeds aan het onderhandelen. Wij zijn nog lang niet akkoord", zegt ook voorzitter Nic van Holstein van de VCP in een reactie.

Lees hier de reactie van de VCP

 

In de SER wordt hard gewerkt aan een advies over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook de CMHF is daarbij betrokken via onze vakcentrale VCP. Wat de CMHF betreft moet het nieuwe stelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude stelsel met een evenwichtige transitie van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel.

De huidige berichtgeving in de Telegraaf is voorbarig, want er ligt geen akkoord. Daar wordt hard aan gewerkt. De CMHF wil ook de tijd nemen de berekeningen af te wachten, want bij eerdere doorrekeningen vielen de resultaten tegen. "De 'broedende kip' is ruw van het nest geduwd. We zijn er nog lang niet", aldus voorzitter Rob Hunnego. "De CMHF zal nooit instemmen met een akkoord zonder ledenraadplegingen."

Ook de VCP betreurt het dat de tussenstanden van de onderhandelingen nu op straat liggen. "Wij zijn nog steeds aan het onderhandelen. Wij zijn nog lang niet akkoord", zegt ook voorzitter Nic van Holstein van de VCP in een reactie.

Lees hier de reactie van de VCP

 

De ZAR is aangepast per 1 mei 2018. Derhalve is ook de CAo-MBO 2016-2017 aangepast. Wat de aanpassingen behelsen en voor de nieuwe ZAR verijzen wij u naar dit onderdeel op onze site. Klik derhalve hier.....

De Anw-compensatie van ABP voor de achterblijvende partner in geval van overlijden, vervalt per 1 mei 2018. Dit is alleen van toepassing als je een partner hebt die jonger is dan de AOW-leeftijd en die partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid. Hoewel de onderhandelaars van de FvOv in alle sectoren hebben ingezet op een (semi-) collectieve verzekering vanuit de werkgever, is dat helaas niet overal gelukt. In het mbo en hbo gaan werkgevers de medewerkers wel een verzekering aanbieden, maar in het primair en voortgezet onderwijs wilden de werkgevers hier niet aan meewerken. Daarom raadt de FvOv je aan om zelf actie te ondernemen!

Wanneer heb ik recht op een Anw-uitkering?

Wanneer iemand komt te overlijden ontvangt de achtergebleven partner die kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt, of zelf minimaal 45% arbeidsongeschikt is, een nabestaandenuitkering Anw van de overheid. Als die partner verder geen andere inkomsten heeft, krijgt de partner de volledige nabestaandenuitkering Anw. Eventuele andere inkomsten worden verrekend met de Anw-uitkering.

Daar waar een ABP-deelnemer geen (volledige) Anw nabestaandenuitkering ontvangt, vult het fonds dat deels aan met de Anw-compensatie. Per 1 mei vervalt de Anw-compensatie echter en blijft deze alleen ongewijzigd bestaan voor deelnemers die onder de coulanceregeling vallen. De andere ABP-deelnemers kunnen zich individueel bij verzekeren via de verzekering die de werkgever aanbiedt. Maar dus niet als je werkzaam bent in het primair of voortgezet onderwijs!

Wat moet ik doen?

Wat je al gedaan zou moeten hebben, of nog snel moet doen, want 1 mei nadert heel snel:

-       Bekijk welke financiële gevolgen er voor je partner zijn na je overlijden. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die jullie misschien op de hypotheek hebben genomen.

-       Betrek daarbij de dienstjaren voor 1996. Er is namelijk een vangnetconstructie voor deelnemers die geen recht hebben op de wettelijke nabestaandenuitkering Anw èn geen recht hebben op de ANW-compensatie èn ABP-dienstjaren hebben voor 1996. De CMHF waar wij bij aangesloten zijn, heeft dit vangnet ontdekt en op de website daarvan vind je meer informatie: http://cmhf.nl/nieuws/cmhf-ontdekt-vangnet-in-abp-regeling-voor-afschaffen-anw-compensatie

Op de website van ABP is het wat lastiger te vinden: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/recht_op_aanvulling_nabestaandenpensioen.aspx

Hoe meer dienstjaren er voor 1996 zijn, hoe hoger dit bedrag zal zijn en hoe minder er aanvullend verzekerd hoeft te worden!

-       Voor een exacte berekening kun je terecht bij ABP en bel je 045 579 62 65 en kies je optie 2 (op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur).

-       Met behulp van deze informatie kan via vergelijkingssites van verzekeraars een individueel aanbod gezocht worden.

Uitzonderingen

Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Maar ook wanneer een verzekeraar je voor 1 mei 2018 afgewezen heeft, op basis van bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid èn  deelname aan een collectieve verzekering niet mogelijk is, kun je in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel. Indien minimaal 2x de basispremie berekend wordt is dat ook een reden om onder de uitzonderingsregel te vallen. Dit moet wel aangetoond worden, maar in dat geval kan het recht op Anw-compensatie blijven bestaan. Lukt het de verzekeraar niet om dit voor 1 mei 2018 te bevestigen? Dan is het voldoende dat je kunt aantonen dat vóór 1 mei 2018 het verzoek is ingediend. Vraag de verzekeraar altijd om een schriftelijke bevestiging van het verzoek!

 

Meer nieuws