De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt.

Het (VSO) en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.

Vereenvoudiging pensioenregeling

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) zijn al enige tijd in overleg over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. De regeling is in de afgelopen jaren door elkaar opvolgende wijzigingen erg complex geworden. Hierdoor wordt de regeling moeilijker uitlegbaar en uitvoerbaar. Om de regeling te vereenvoudigen is de pensioenregeling op de punten van nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijziging bevat een aanzienlijke verbetering van het partnerpensioen. Daar waar de vereenvoudiging een versobering zou kunnen meebrengen, hebben partijen geprobeerd deze zoveel mogelijk te beperken of compenseren.

Pensioenpremie stijgt per 1 januari 2018

De pensioenpremie zal per 1 januari 2018 stijgen. Deze stijging is wel lager dan eind 2016 door het ABP was aangekondigd. Dit komt door de premiedaling van de verhoging van de pensioenrekenleeftijd. Een deel van deze premiedaling is gebruikt voor vereenvoudiging en verbetering van de pensioenregeling, en het restant om de aangekondigde stijging te mitigeren.

Pensioenopbouw volgt salarisontwikkeling

Het akkoord bevat ook afspraken over overgang naar maandelijks aanleveren van het pensioengevend salaris per 2022. Hiermee volgt de pensioenopbouw directer de salarisontwikkeling. Maandaanlevering vraagt om wijziging van de administratieve verwerking van salarissen. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en voldoende doorlooptijd om deze wijziging te kunnen invoeren. De doorlooptijd kost dan ook een aantal jaren. Bovendien realiseren sociale partners zich dat de mogelijke aanpassing van het pensioenstelsel, waarover thans wordt gesproken, aanleiding is om te bespreken of invoering van de maandaanlevering op de beoogde datum in de huidige pensioenregeling nog opportuun is. Dit zal besproken worden in 2019. 

Het nieuwe kabinet moet arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar laten aansluiten. Dat is de kern van een plan dat de vakcentrale VCP, waar de CMHF, en via het lidmaatschap daarvan de UNIENFTO, bij is aangesloten, heeft aangeboden aan de informateur. De VCP blijft in het plan weg van inkomensafhankelijke maatregelen. Het plan staat los van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel die momenteel binnen de SER worden gevoerd.

Volgens Klaartje de Boer van de VCP gaat de verhoging van de pensioenleeftijd op dit moment te snel. “De huidige arbeidsmarkt kan de verhoging van de pensioenleeftijd in feite niet aan. Wij pleiten voor een flexibele AOW-leeftijd en de wettelijke mogelijkheid om in deeltijd met pensioen te gaan. Wie eerder stopt met werken, krijgt een korting van 6,5 procent op zijn AOW per jaar, wie langer doorwerkt krijgt dat percentage erbij.

Het spijt ons dat ons kantoor momenteel minder goed bereikbaar is. Onze excuses daarvoor. Helaas hebben we te maken met ziektes op ons administratief kantoor vanwege operatieve ingrepen. Daardoor zijn we op dit moment minder goed telefonisch bereikbaar. Ons juridisch buro is echter normaal bereikbaar op telefoonnummer 0345 533771.

Wij hopen zsm weer op volledige sterkte te zijn en u onze vertrouwde service weer volledig te kunnen verlenen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Vakbond De Unie (niet te verwarren met onze eigen UNIENFTO), de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), de vakcentrale waartoe ook de UNIENFTO behoort! . De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli a.s. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag, 22 juni, de handtekeningen gezet.

Uitdagingen van deze tijd

Voorzitter Nic van Holstein van de VCP is verheugd over de toetreding van De Unie, de ANBO en de UOV. “De VCP staat voor professionals in alle fasen van het leven. In de huidige wereld van globalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie willen mensen zekerheden op thema’s als werk, inkomen, scholing, ontwikkeling, maar ook veiligheid, wonen en zorg. Door de aansluiting van de ANBO, De Unie en de UOV is de VCP nog beter in staat de belangen van nog-niet-werkenden, werkenden én niet-meer-werkenden te behartigen. Samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers willen wij tot oplossingen komen.” Volgens Van Holstein is er bij de achterban van ANBO de laatste tijd sprake van een toenemend aantal mensen dat nog op de arbeidsmarkt actief is.

Houvast en richting

Wij zijn ervan overtuigd dat we als moderne, brede belangenbehartiger een brug kunnen slaan tussen politiek en maatschappij”, aldus voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. “Het zijn onzekere tijden, mensen zoeken houvast en richting. Dat vraagt om een club die zich richt op alle fasen van het leven, zonder vaktrots en beroepsidentiteit uit het oog te verliezen.

Met de VCP kunnen we als geen ander de verbinding zoeken. Tussen werkend en niet-werkend, tussen generaties. We staan voor gedeelde belangen en zoeken vanuit dat vertrekpunt naar oplossingen”, zegt Liane den Haan, bestuurder van ANBO.

Onze collectieve kennis en ervaring maken dat we slagvaardig kunnen handelen. Door samen op te trekken zijn we ook wendbaarder dan anderen in dezelfde omgeving”, aldus voorzitter Mario Lander van UOV.

Centraal overleg, kabinet, Tweede en Eerste Kamer

De VCP zal de belangen van de leden van De Unie, ANBO en UOV behartigen in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties op het hoogste niveau overleg voeren over vraagstukken zoals scholing, pensioen, werk en inkomen. De VCP vertegenwoordigt meer dan vijftig vak- en beroepsorganisaties. Met de aansluiting van de ANBO, De Unie en de UOV en verdere groei wordt de VCP substantieel uitgebreid in omvang en groeit het aantal leden dat bij de VCP is aangesloten per 1 juli van circa 100.000 naar 270.000.

Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) ontvangt vanuit mbo scholen vragen over het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen. Met de Wet Passend Onderwijs kan het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van studenten en de zorg die de school wil of kan bieden toenemen. Onder welke voorwaarden mogen docenten medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele risico’s? Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Voor de gehele brief, KLIK HIER……….

Meer nieuws