De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Sociale partners hebben afgelopen periode overleg gevoerd waarbij de focus lag op het verkennen van elkaars standpunten voor zowel de korte als de lange termijn.  

Op 7 april 2018 is tijdens het overleg tussen sociale partners overeenstemming bereikt over de geheel herziene Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR) voor het mbo. De nieuwe afspraken gelden per 1 mei a.s. en worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Verder hechtten vakbonden er aan om het, door een wijziging in de ABP-pensioenregeling mogelijk ontstaan, ANW –hiaat vóór 1 mei a.s. te repareren.  Vakbonden zijn zeer tevreden over de kordate wijze waarop werkgevers in de mbo-sector in dit kader hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Alle werkgevers kunnen hun werknemers de individuele mogelijkheid bieden om zich via een collectieve regeling op instellingsniveau (bij) te verzekeren. 

In het kader van de werkingssfeer van de cao mbo hebben de vakbonden en de MBO Raad tijdens het overleg herbevestigd dat oneigenlijke constructies en oneigenlijk gebruik van legitieme constructies bij tewerkstelling van personeel niet passen bij de mbo-sector. Daar waar naar mening van de vakbonden oneigenlijk gebruik voorkomt zullen vakbonden eerst in gesprek treden met het   lokaal bestuur en – indien dit vervolgens niet tot het gewenste resultaat leidt -  met de MBO Raad.

Verder hebben sociale partners besloten een onderzoek te (laten) doen naar een toekomstbestending functiewaarderingssysteem voor het mbo. Doel is de cao-tafel zodanig te informeren dat partijen in staat zijn een afweging te maken over modernisering van FUWA-MBO, dan wel de keuze voor een alternatief functiewaarderingssysteem.

Voorts hebben partijen afgesproken dat ze in de komende periode nader gaan verkennen wat nodig is om de werknemer in het mbo zelf meer eigenaar en regisseur te laten worden van zijn eigen carrièreontwikkeling.

In het kader van het komen tot een nieuwe cao voor de huidige (verlengde) cao mbo zijn de inzetten van werkgevers en werknemers nader toegelicht en verduidelijkt. Het volgend cao-overleg staat gepland voor de tweede week van mei.

Bijgaand de inzetten van de vakbonden en de MBO Raad

Ben jij docent of instructeur in het mbo? En wil je met OCW meedenken over (het gebrek aan) ruimte in de regelgeving? Meld je dan nu aan voor een van de regio-bijeenkomsten ‘Ruimte in regels’ van OCW en de inspectie. Samen met de MBO Raad, de vakbonden en de BVMBO maken we een brochure waarin vragen over wet- en regelgeving worden beantwoord. Wat moet er in die brochure staan? Daarover hebben we het tijdens de regio-bijeenkomsten!

Voor meer informatie en om je aan te melden, KLIK HIER 

Van mei t/m september 2018 organiseert Actis Seminars diverse studiemiddagen over de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Om de bereikbaarheid te vergroten wordt de studiemiddag deze keer georganiseerd op 10 verschillende locaties verspreid over Nederland. De studiemiddag wordt opnieuw geheel verzorgd door mevr. prof. dr. R. van Schoonhoven.

De deelnemers aan deze middag zijn veelal werkzaam bij een mbo-instelling, schoolbestuur of gemeente. Ze hebben in hun werk, direct of indirect, te maken met vraagstukken rond wet- en regelgeving van het beroepsonderwijs. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam als (staf)jurist, decaan, afdelingshoofd, beleidsadviseur of bestuurder. Zij beschikken over kennis van & ervaring over mbo-instellingen en relevante actoren in deze sector. Een specifieke juridische vooropleiding is echter beslist niet noodzakelijk.

Het doel is uw kennis van de WEB weer volledig op peil te brengen en op diverse thema’s verder te verdiepen. Met deze cursus vergroot u uw inzicht in én uw kennis van:

- de positie van de WEB in het stelsel van onderwijswet- & regelgeving;

- actuele en aanstaande wetswijzigingen;

- relevante geschillenprocedures;

- recente jurisprudentie rond de WEB.

U kunt bij de bijeenkomst uw ervaringen en vragen uitwisselen met de mede-cursisten en de cursusleider en zo contacten leggen met vakgenoten in de sector. U ontvangt bij deelname de speciaal voor deze cursus samengestelde bundel “De WEB ontrafeld” (circa 250 pag.) en u krijgt verdiepingsstof aangereikt.

We hebben één pdf-je als bijlage bij deze mail en als u deze opent ziet u onderaan een knop waarbij u met één klik direct alle informatie over deze dag kunt vinden.

 

De vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018 - 2020. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, werkdruk, tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, functiewaardering en loongebouw en faciliteiten medezeggenschap en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo.

Looptijd en salarisontwikkeling

De vernieuwde cao-hbo heeft een looptijd tot 31 maart 2020.

Salarisontwikkeling:           

2,5% loonsverhoging per 1-9-2018
2,4% loonsverhoging per 1-4-2019
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2018
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2019

De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen.
De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste stap.

Werkdruk

De medezeggenschap krijgt een positie in het monitoren en beperken van de werkdruk op de instelling. Iedere hogeschool zal in samenspraak met de medezeggenschap binnen 1 jaar beleid ontwikkelen om werkdruk tegen te gaan. Over de werkbaarheid en effectiviteit van het beleid dient te worden gerapporteerd in het sociaal jaarverslag van de hogeschool.

Tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten

De sociale partners hebben als leidende principes vastgelegd dat: de aard van het werkaanbod bepalend is voor de vorm van de arbeidsovereenkomst; regulier werk (continuïteit in het werkaanbod) wordt uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dan wel op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met uitzicht op vast en dat tijdelijkheid in arbeidsovereenkomsten en dus flexibiliteit alleen toegestaan is als het  beargumenteerd kan worden en uitlegbaar is.

Daarmee willen de sociale partners: niet te beargumenteren tijdelijkheid voorkomen; zoveel mogelijk arbeidsrelaties onder het regime van de cao brengen in uiteenlopende varianten; onzekerheid voor de werknemer binnen de arbeidsrelatie waar mogelijk begrenzen (zoals het vermijden van draaideurconstructies en gelijk werk zoveel mogelijk gelijk belonen). Er is vastgelegd onder welke omstandigheden/situaties tijdelijke arbeidscontracten  beargumenteerd en uitgelegd kunnen worden. Onder bepaalde voorwaarden zijn daarbij ook langere tijdelijke contracten mogelijk. 

Er is vastgesteld dat D3 contracten (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met uitzicht op vast) vrijwel niet meer voorkomen. Er komt een nieuwe vorm van D3 contract, waarbij de contractduur is gekoppeld aan de duur van de inwerkperiode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Sociale partners gaan er vanuit dat daardoor de flexibele schil zal afnemen en D3 contracten weer meer zullen worden gebruikt. Blijkt dat de vernieuwing dat effect niet te hebben, dan wordt de vernieuwing weer teruggedraaid.

De medezeggenschap krijgt onder andere instemmingsrecht over welke beargumenteerbare tijdelijke contractvormen op een instelling gebruikt kunnen worden en over de grootte van de flexibele schil.

Professionalisering en Duurzame inzetbaarheid

De regelgeving rond professionalisering wordt vereenvoudigd. Scholing in opdracht van de werkgever en aanvullende professionalisering die is opgenomen in het professionalseringsplan wordt voor 100% in tijd en geld gefaciliteerd. Als DI-uren gespaard worden moet worden vastgelegd welk bestedingsdoel men in gedachten heeft. De werknemer houdt zeggenschap over de besteding van de DI-uren.

Functiewaardering en loongebouw

De sociale partners zijn er niet zeker van dat de twee functiewaarderingssystemen die in het hbo toegepast worden, nog volledig op elkaar aansluiten. Onderzocht zal worden of beide systemen onder gelijke omstandigheden wel dezelfde inschaling opleveren. Daarbij zal ook naar de praktische toepassing van de systemen gekeken worden. De functiematrix in de cao zal vernieuwd worden.

Medezeggenschap

Het zal duidelijk zijn dat de taak van de medezeggenschap door de rol die ze krijgt op het gebied van werkdruk en flexibele schil wordt verzwaard. Los daarvan waren er al signalen dat de facilitering van de medezeggenschap onvoldoende was. Er zal nog dit studiejaar onderzoek gedaan worden naar en aanbevelingen opgesteld worden aangaande de verbetering van ondersteuning, professionalisering en facilitering die medezeggenschapsraden nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit maakt invoering van maatregelen ter verbetering mogelijk per 1 augustus 2018.

Positief advies

De UNIENFTO legt dit principeakkoord met een positief advies aan u voor.

Ledenraadpleging

De UNIENFTO houdt een ledenraadpleging op donderdag 5 april a.s., aanvangstijd 16:00 uur, locatie bureau UNIENFTO, Boschweg 6 te Culemborg.

Voor de integrale tekst van het principeakkoord, KLIK HIER.......

Gerrit Karssenberg, UNIENFTO, onderhandelaar landelijke cao-hbo.

 

Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het MBO de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. Deze leraren krijgen budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden; zolang het maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee.

Onderwijs Pionier MBO 2018-2019 worden? Meld je hier aan (tot 17 april 2018).
Nu niet meedoen maar wil je wel op de hoogte gebracht worden als de volgende ronde start? Laat hier je mailadres achter.

Naast een budget van € 4.000,- , krijg je een jaar lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën, een podium om je idee met een breder publiek te delen en daarnaast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van pionierende leraren. Een (leraren)jury beoordeelt de ingediende ideeën.

Als deelnemer doorloop je hetzelfde begeleidingstraject als deelnemers aan het LerarenOntwikkelFonds. Onderwijs Pioniers biedt MBO-docenten de kans om ook te werken aan hun goede ideeën voor beter onderwijs. Het LerarenOntwikkelFonds is alleen beschikbaar voor leraren in het PO, VO en SO.

Werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO

De werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO is gebaseerd op twee voorbeelden:

·       Het Teacher Learning and Leadership Program (TLLP) uit Ontario, Canada;

·       Het programma Onderwijs Pioniers.

Onderwijs Pioniers is in 2008 opgestart door Kennisland vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. De Onderwijscoöperatie en Kennisland hebben het idee uitgewerkt tot succesvolle programma’s voor leraren in het PO, VO, SO en MBO.

Het begeleidingsprogramma bij LOF is in grote lijnen gebaseerd op het Onderwijs Pioniers programma. Met de start van LOF is het programma Onderwijs Pioniers voor leraren in het PO en VO beëindigd. Een belangrijk verschil tussen Onderwijs Pioniers MBO en LOF is dat deelnemers aan Onderwijs Pioniers MBO standaard een subsidie van € 4.000,- ontvangen terwijl dit bij het LOF kan oplopen tot € 75.000,-. Daarnaast is er maar één selectieronde per jaar. Het begeleidingstraject loopt dan gedurende het daaropvolgende schooljaar.

Eén netwerk van LOF-leraren en Onderwijs Pioniers

Een belangrijk onderdeel van Onderwijs Pioniers en van het LOF-programma is het opbouwen van een eigen netwerk. Onderwijs Pioniers heeft geleerd dat het zinvol is om je netwerk als leraar ook te versterken met contacten buiten je eigen sector. We bouwen aan één netwerk van leraren die bewust, gericht en gezamenlijk willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Daarom zijn ook de deelnemers van Onderwijs Pioniers MBO en hun initiatieven te vinden onder ‘Leraren’ en ‘Initiatieven’ op de website van het LOF. Bovendien zijn alle Onderwijs Pioniers uit de voorgaande jaren uitgenodigd om een profiel te maken op deze site en kunnen zo hun initiatief daar zichtbaar te maken.

Voorwaarden Onderwijs Pioniers

Lees hier de voorwaarden van het programma Onderwijspioniers 2018-2019

 

Meer nieuws