De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Op 31 januari jl. zijn de onderhandelingen voor de nieuwe CAO-SBB van start gegaan. SBB en de bonden hebben tijdens dit overleg hun inzetbrieven uitgewisseld. 

Voor de bonden zijn onder meer een loonsverhoging van 5%, de uitbreiding van het Levensfaseverlof en de aanpak van werkdruk belangrijke onderwerpen. 

Wat betreft SBB ligt bij de onderhandelingen de prioriteit bij de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers (mobiliteit, vitaliteit en ontwikkeling). Daarnaast heeft SBB een voorstel gedaan voor een individueel keuzebudget, zodat medewerkers meer ruimte krijgen om te kiezen voor een  arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij hun persoonlijke omstandigheden, voorkeur en levensfase.

Op 19 februari en op 27 maart a.s. worden de onderhandelingen voortgezet.

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister stuurde een brief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. "Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet aan de slag om noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te bewerkstelligen." De kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP echter ondeugdelijk en onwerkbaar. 

Geld van werknemers en gepensioneerden

"Pensioenen zijn geen publieke gelden. Het is geld van werknemers en gepensioneerden, door hen zelf bij elkaar gespaard als oudedagsvoorziening. Daar zijn wij zuinig op en dat zou ons kabinet ook moeten zijn", aldus de vakcentrales. Zij zijn van mening dat de minister een sloopkogel in stelling brengt om het pensioenstelsel aan te pakken. Maar er komt géén beter nieuw pensioencontract met de doelstelling van een goed pensioen en een beter indexatieperspectief. De minister dwingt pensioenfondsen in de richting van individuele potjes en verbreekt de solidariteit tussen generaties.

Dreigende kortingen

"Het kabinet doet niks tegen de kortingen. Erger nog, het lijkt welhaast doelbewust aan te sturen op kortingen, door star vast te houden aan de huidige rekenregels", reageren de centrales. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoogrisicoberoepen is er ook nog steeds niets geregeld. Zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. Wanneer bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan komt de fiscus meteen afrekenen in de vorm van een RVU-boete.

Afschaffen doorsneesystematiek

Verder schaft de minister in één klap de doorsnee opbouw af, maar verzuimt hij om hier compensatie voor te bieden, hetgeen volgens de CMHF één van de belangrijkste pijnpunten in dit dossier is. Afschaffing betekent dat de groep werknemers tussen de 38 en 52 jaar meedogenloos wordt geslachtofferd. Hun pensioenopbouw kan 10% lager uitpakken! De overheid wijst echter elk risico af en de werkgevers hebben al aangegeven niets mee te willen betalen. Het risico wordt zo door de overheid en werkgevers volledig bij deelnemers gelegd. Let wel, we hebben het dan over 60 tot 100 miljard euro!

Acties

De vakcentrales roepen het kabinet en minister Koolmees op met serieuze voorstellen te komen, die het pakket dat in november op tafel lag verbeteren in plaats van verslechteren. De komende zes weken zullen de vakcentrales en hun vakbonden op alle mogelijke manieren deze oproep uitdragen tijdens acties met als hoogtepunt een gezamenlijke landelijke actiedag op maandag 18 maart.

Marc de Natris van KVMO/CMHF: "Het Kabinet gaat na het slopen van Defensie, Politie, Onderwijs en Zorg nu de tanden in onze pensioenen zetten. Dat is bijzonder want pensioen is uitgesteld loon en daar gaan de sociale partners over en niet het kabinet. Het probleem van de dekkingsgraad kan worden opgelost door een realistische rekenrente die recht doet aan het rendement dat een pensioenfonds behaalt. Kom samen met mij in actie voor een goed pensioen voor jong en oud. Wij verdienen het namelijk letterlijk en figuurlijk!"

 

De FNV-bonden, AOb en FNV Overheid, hebben voor vrijdag 15 maart, als slot van een actieweek, een onderwijsbrede staking afgekondigd. CNV Onderwijs doet daar niet aan mee.

Als bestuur van de UNIENFTO hebben we besloten de mening van de leden de doorslag te laten geven. Van de leden die gereageerd hebben op onze vraag “Staken of niet?” gaf de meerderheid aan niet stakingsbereid te zijn.

Argumenten daarvoor waren onder meer:

-we hebben in mbo en hbo in 2018 net nieuwe cao’s afgesloten met aandacht voor salaris en werkdruk; laat dat eerst maar eens uitkristalliseren op de instellingen;

-er worden nog gesprekken gevoerd in de sectoren; laten we de uitkomsten daarvan eerst eens afwachten; staken moet je als ultiem middel inzetten als de onderhandelingen muurvast zitten;

-de zichtbaarheid van mbo en hbo tussen het geweld en de massaliteit van met name het po zal gering zijn waarschijnlijk.

Bij degenen die wel voor de staking waren, was over het algemeen de hoge werkdruk bepalend voor hun ja-stem.

Het bestuur van de UNIENFTO steunt de doelstellingen van de actieweek uiteraard wel maar respecteert de mening van de meerderheid van de leden en zal dus geen oproep uit laten gaan tot staken op 15 maart a.s.

Bestuur UNIENFTO

Vakbonden starten mobilisatie voor beter pensioenakkoord: 18 maart landelijke actiedag

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakcentrales VCP (waaronder ook de UNIENFTO valt), FNV en CNV op maandag 18 maart a.s.

De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. De mobilisatie komt de komende weken op gang, met honderden bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen door het hele land, waaronder een landelijke actievoorbereidingsbijeenkomst in Utrecht van vakbonden FNV en VCP op zaterdag 2 februari a.s.

De inzet van de bonden bestaat uit drie eisen

1)   Direct bevriezen van de AOW-leeftijd.De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.

2)   Indexatie:de financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

3)   Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp'ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Eind november zijn de onderhandelingen over de pensioenen vastgelopen, onder andere op de AOW-leeftijd maar ook op de randvoorwaarden voor een nieuw contract. De bonden willen dat het kabinet de onhoudbare versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd terugdraait. En dat de zogenaamde RVU-boete wordt geschrapt, zodat er weer ruimte ontstaat in bedrijfstakken met veel zwaar werk, om gerichte regelingen voor vroegpensioen op te zetten. Daarnaast willen de bonden een solide nieuw pensioenstelsel. Bij de overgang naar zo'n stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV en pensioenonderhandelaar: "De onderhandelingen zijn niet voor niets vastgelopen: zolang het kabinet niet over de brug komt met harde toezeggingen en structureel geld, zullen wij steeds harder actie voeren. Daarom roepen wij iedereen op zich aan te sluiten bij de beweging voor een goed pensioen voor iedereen."

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV vakcentrale: "Met deze acties geven de vakbonden het signaal af aan de politiek en aan werkgevers dat het ons menens is in de strijd voor een beter pensioenstelsel. Zolang er geen eerlijke en rechtvaardige regeling is, geven we niet op".

Gerrit van de Kamp, voorzitter politiebond ACP en actiecoördinator VCP: “De pensioendoelstelling moet centraal staan in welk soort pensioencontract dan ook. Het moet resulteren in een stabiel, geïndexeerd pensioen voor alle generaties met passende rekenregels. Daarnaast moet er directe en volledige compensatie komen als er een andere opbouwsystematiek van pensioen komt voor deelnemers van alle soorten pensioencontracten”.

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari deze enquêtein te vullen.   

Kansen en knelpunten

De hoofdvraag van deze verkenning is in hoeverre jongeren in staat zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen. In de enquête wordt ingegaan op hun ervaringen rond belangrijke life events: zoals afstuderen, de eerste baan, het eerste huis, het stichten van een gezin. Wat zijn de knelpunten en de risico’s? Waar liggen de kansen? Ook zaken als prestatiedruk, flexibilisering op de arbeidsmarkt en zorg komen aan de orde. De resultaten worden onderdeel van een verkenning op het gebied van ontplooiingskansen van jongeren.

VCP Young Professionals

VCP Young Professionals heeft zitting in het SER-Jongerenplatform. VCP Young Professionals behartigt de belangen van jonge professionals die aan het begin van hun carrière staan. Zij kiezen specifiek voor hun vak en zijn daar professioneel mee bezig. Jonge professionals zijn goed in staat om hun loopbaan vorm te geven, maar hebben tegelijkertijd te maken met onzekerheden als het gaat om de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. VCP Young Professionals streeft naar toegang en zekerheden in de maatschappij voor iedereen. 

SER-Jongerenplatform

Naast VCP Young Professionals zitten de volgende organisaties in het SER Jongerenplatform: FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Sinds 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De jongeren kunnen zo bij adviestrajecten worden geraadpleegd. 

Meer nieuws