De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Gisteravond (8 januari 2018) is er in een uitzending van RADAR over o.a. het ANW-hiaat gesproken en de enorme financiële consequenties die het afschaffen van de ANW-compensatie kan hebben.

Een kwestie die de CMHF (waarbij de UNIENFTO is aangesloten) zeer bezighoudt, gelet op het mogelijke effect voor weliswaar een relatief kleine groep van de ABP-populatie maar dan wel in forse mate! Zoals gisteren in RADAR werd betoogd: zelfs een inkomensterugval tot onder de armoedegrens.

                           

Hier moet op ultrakorte termijn - voor 1 februari a.s.! - een oplossing voor worden getroffen; de financiën kunnen deze keer het probleem niet zijn gezien de kleine groep.

Het ABP heeft bij monde van de bestuursvoorzitter in RADAR betoogd dat e.e.a. in goed overleg tot stand is gekomen en dat voor de zgn. "brandende huizen" een coulanceregeling wordt getroffen. Op zich is dit formeel correct, echter de waarheid is breder.

Voor 1 juli 2017 moest, met stoom en kokend water, in de Pensioenkamer (het overleggremium van sociale partners waarin de regeling wordt vormgegeven) een besluit over een pakket maatregelen worden genomen, om de complexiteit van de uitvoering van de diverse pensioenregelingen te reduceren.

Volgens het ABP-bestuur dreigde er een uitvoeringsinfarct. Het ABP had zich inmiddels verzekerd van de steun van De Nederlandsche Bank DNB en de Autoriteit Financiële Markten AFM, en drong aan op snelle aanpassing van de regelingen Wanneer de sociale partners er in de pensioenkamer niet tijdig uitkwamen, zou het ABP eigenstandig ingrijpen in de regelingen. Waarmee het ABP-bestuur dreigede op te houden uitvoerder te zijn, en op de stoel van de sociale partners zou zijn gaan zitten (zie ook het commentaar van de aangesloten officierenverenigingen - klik hier).

Dat daarbij de consequenties van de diverse aanpassingen onvoldoende inzichtelijk waren gemaakt, bleek helaas pas achteraf. Je kunt je daarbij afvragen of de afweging van de gevolgen van de aanpassing van de ANW-hiaat, voldoende zijn afgewogen binnen het ABP-bestuur, of heeft het ABP-bestuur deze groep over het hoofd gezien bij het adviseren van de pensioenkamer?

Voor de knullige en zeer late wijze van communiceren heeft de ABP-bestuursvoorzitter gisteren in RADAR schoorvoetend excuses aangeboden, maar er is heel veel onrust ontstaan onder de ABP-deelnemers en de vraag is of iedereen is staat is tijdig inzichtelijk te krijgen of er voor de nabestaanden een adequate financiële basis achterblijft wanneer de kostwinner wegvalt.

De ontstane situatie levert nu zulke financiële problemen op voor degenen die niet in staat zijn het ANW-hiaat op een betaalbare wijze te dichten, hetgeen gisteren in RADAR ook werd erkend door het ABP, dat in ieder geval de CMHF oproept tot een heroverweging m.n. op het punt van het ANW-hiaat. Want het ANW-hiaat individueel verzekeren is zeer kostbaar, premies tot € 700 per jaar zijn niet zo maar op te brengen.

Deze oplossingen zijn relatief simpel aan te brengen. En wat voor de CMHF ook belangrijk is: geef de deelnemers met een interim-oplossing de tijd tot 1 juli 2018 om de eigen financiële situatie in kaart te brengen.

Het komt helaas niet tot een constructief gesprek in de Pensioenkamer waardoor men nu naarstig op andere (ingewikkelde) oplossingen studeert in de verzekeringssfeer, voor een ANW-compensatie oplossing die collectief in de pensioenpremie was versleuteld..

De CMHF hoopt derhalve dat het gewone verstand weer terugkeert aan de pensioentafel en dat men niet verzandt in machtspelletjes waar het nu helaas op begint te lijken.

De gezamenlijke vakbonden willen dat de cao niet alleen als vangnet functioneert, maar ook sturend en faciliterend werkt om mensen hun werk veilig, gezond en met plezier te laten doen. Met de Vereniging Hogescholen willen de gezamenlijke vakbonden dan ook centrale afspraken vastleggen om het hbo van de toekomst vorm te geven. Nu al is het voor sommige functies moeilijk de vacatures te vervullen. Groeisectoren zoals de techniek hebben daar met name last van maar met een aantrekkende arbeidsmarkt, gekoppeld aan een flinke uitstroom van oudere werknemers, is het voor het hele hbo noodzakelijk een aantrekkelijke werkgever te zijn. Voor startende collega’s is op dit moment het risico op uitval en voortijdig vertrek te groot. Daarbij zien we dat de sector vooral aantrekkelijk lijkt voor deeltijdwerken, terwijl opleidingen vaak de wens uitspreken voor het aantrekken van voltijds collega’s. De gezamenlijke vakbonden willen deze cao-ronde inzetten op verbetering van de wervingskracht van de sector en behoud van personeel.

Voor de volledige inzet, KLIK HIER.....

Nadat SBB en de vakbonden vorige maand hun inzetten voor de nieuwe CAO- SBB hebben uitgewisseld, heeft op 13 december jl. de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden.

Het overleg spitste zich tijdens dit overleg toe op twee thema’s. Er is gesproken over de loonruimte en de manier waarop de loonruimte ingezet kan worden. 

Daarnaast is in het kader van de duurzame inzetbaarheid ook de verruiming en flexibilisering van het Levensfaseverlof onderwerp van bespreking geweest.

Het volgende cao-overleg zal plaatsvinden op dinsdag 23 januari 2018. In de tussentijd zullen in klein comité de voorstellen die aan de orde zijn geweest verder uitgewerkt worden.

Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling. 

Nu bestaat er bij zieke ABP-deelnemers vooruitlopend op de uitkomst van deze onderhandelingen grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Zij raken nl. hun Anw-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP-bestuur. 

Voor ABP-deelnemers die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren (bijv. door het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering of een overlijdensrisicoverzekering), geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor de partner bestaan. Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet u of uw partner aannemelijk kunnen maken dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet kon verzekeren. Dat kan via een ‘beoordelingsformulier’, waarop u verklaart dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet meer kon verzekeren. Dit formulier kunt u nu al telefonisch bij ABP opvragen, maar dat kan ook later. Het formulier hoeft in ieder geval níet voor 1 februari naar ABP te worden aangevraagd en teruggestuurd. 

De beoordeling of Anw-compensatie alsnog wordt uitgekeerd, vindt namelijk pas plaats na overlijden. Op dat moment kan uw partner zich ook nog melden. Hij of zij vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan uw partner alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor Anw-compensatie. Let op: Deze uitzondering geldt echt alleen voor deelnemers die ongeneeslijk ziek zijn én zich daardoor niet meer kunnen verzekeren. Als u zich kunt verzekeren (ongeacht de hoogte van de premie), dan is de uitzondering niet van toepassing.

De CMHF, waarbij ook de UNIENFTO is aangesloten, is bezig een goede collectieve oplossing te vinden voor alle ABP-deelnemers, ziek of niet ziek. Het is echter de vraag of dat in alle gevallen gaat lukken. De werkgevers zullen ook achter deze oplossing moeten gaan staan.

 

Met ingang van 1 januari 2018 krijgt het digitale systeem dat de RI&E van SOM ondersteunt een andere beheerder. Als gebruiker krijgt u te maken met een aantal veranderingen. Om u zo goed mogelijk te begeleiden in de overstap organiseert SOM daarom een aantal regionale workshops. U krijgt meer informatie over de werking en de toepassingen van de vernieuwde RI&E. Ook is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De firma Raatwerk neemt het beheer van de RI&E over van HumanCapitalCare (IT&Care). Raatwerk gaat dit voor SOM doen met het ArboManagementSysteem (AMS).

Let op: per 1 januari kunt u niet meer inloggen in het systeem van HumanCapitalCare. Vraag daarom via info@sommbo.nl zo snel mogelijk nieuwe inloggegevens aan voor AMS en rond uw bestaande werkzaamheden van HumanCapitalCare af voor 1 januari.

Meld u aan!
Er zijn vier bijeenkomsten met verschillende data verspreid over het land. U kunt zich aanmelden voor de workshops via het aanmeldformulier.

Op de website kunt terecht voor meer informatie over de nieuwe RI&E.

Voor wie?
De workshops zijn bedoeld voor medewerkers die een coördinerende rol hebben ten aanzien van de RI&E overkoepelend of binnen hun instelling. Denk hierbij aan de preventie- en arbo-medewerkers.

Programma
De workshop richt zich vooral op een uitleg over het nieuwe systeem, de aanpassingen en de verbeteringen. Ook komt ruimschoots aan bod hoe u het beste uw nieuwe RI&E kunt inrichten. Om voldoende ruimte te geven aan de deelnemers om vragen te stellen is er per workshop ruimte voor maximaal 15 tot 20 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen komen dan organiseert SOM extra workshops. Er is plek voor maximaal vier coördinatoren per instelling.

Vragen?
Heeft u vragen over de workshops? Laat het ons weten via congresbureau@caop.nl of neem contact op via 070 – 376 5726

Inhoudelijke vragen over de RI&E kunt u stellen via info@sommbo.nl

Meer nieuws