De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari deze enquêtein te vullen.   

Kansen en knelpunten

De hoofdvraag van deze verkenning is in hoeverre jongeren in staat zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen. In de enquête wordt ingegaan op hun ervaringen rond belangrijke life events: zoals afstuderen, de eerste baan, het eerste huis, het stichten van een gezin. Wat zijn de knelpunten en de risico’s? Waar liggen de kansen? Ook zaken als prestatiedruk, flexibilisering op de arbeidsmarkt en zorg komen aan de orde. De resultaten worden onderdeel van een verkenning op het gebied van ontplooiingskansen van jongeren.

VCP Young Professionals

VCP Young Professionals heeft zitting in het SER-Jongerenplatform. VCP Young Professionals behartigt de belangen van jonge professionals die aan het begin van hun carrière staan. Zij kiezen specifiek voor hun vak en zijn daar professioneel mee bezig. Jonge professionals zijn goed in staat om hun loopbaan vorm te geven, maar hebben tegelijkertijd te maken met onzekerheden als het gaat om de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. VCP Young Professionals streeft naar toegang en zekerheden in de maatschappij voor iedereen. 

SER-Jongerenplatform

Naast VCP Young Professionals zitten de volgende organisaties in het SER Jongerenplatform: FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Sinds 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De jongeren kunnen zo bij adviestrajecten worden geraadpleegd. 

De FNV-bonden hebben begin januari een actieweek voor alle onderwijssectoren aangekondigd in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart a.s. Deze acties zullen worden georganiseerd in de week van 11 tot 15 maart. Op dit moment is nog niet duidelijk waar de acties uit zullen bestaan. CNV Onderwijs heeft aangekondigd wel mee te doen aan acties maar staking nu een voorbarig middel te vinden. 

De UNIENFTO heeft gezegd, zodra er meer duidelijkheid is over het actietraject, te bepalen of en zo ja op welke manier we daarin zullen participeren. De actieweek moet z’n hoogtepunt vinden in een stakingsdag voor alle onderwijssectoren (PO, VO, MBO, HBO en WO) op vrijdag 15 maart a.s.

De UNIENFTO is zeer zeker van mening dat er in de komende jaren stevig geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Alle onderwijssectoren hebben op hun eigen wijze te maken met tekorten aan personeel, lage salarissen en een steeds hoger oplopende werkdruk. Daarnaast kent elke sector ook nog z’n eigen specifieke problematiek, zoals bijvoorbeeld de downgrading en de functiewaardering in MBO en HBO. Structurele, onderwijsbrede, investeringen zijn daarom ook de komende jaren keihard nodig, ook daarvan zijn we als UNIENFTO ten volle overtuigd. 

De UNIENFTO is ervan overtuigd goede afspraken te hebben gemaakt in de in 2018 afgesloten cao’s met de werkgevers in MBO en HBO over salaris en aanpak van de werkdruk, althans binnen de mogelijkheden en middelen die er waren. Onze leden hebben daar ook mee ingestemd. Echter, dit gaat een stuk verder. Deze acties zijn gericht aan de politiek om te proberen meer geld af te dwingen voor het onderwijs en daarmee de beide speerpunten, salaris en werkdruk, nog verder aan te kunnen pakken.

De vraag is of staking op dit moment het juiste instrument is om dit af te dwingen of dat we eerst moeten afwachten wat de lopende gesprekken opleveren. Daarom zijn onze leden nu aan zet.

Onze actieve leden hebben persoonlijk een brief ontvangen waarin we ze vragen of ze bereid zijn actief mee te doen aan de stakingsdag op 15 maart aanstaande.

Hun JA of NEE zal voor ons bepalend zijn of wij als UNIENFTO meedoen met de stakingsacties. 

Wordt vervolgd……….

Vanaf volgend jaar wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Daardoor vallen minder leerlingen uit bij die overstap. Minister Van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Vandaag start de internetconsultatie over dit voorstel.

Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Vaak wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen gaan. Een diploma op het mbo biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’

Doorlopende leerroute
Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en om barrières weg te nemen, kunnen scholen vanaf 2020 één doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en/of mbo-school.

Slob: ‘Voor sommige jongeren is de overstap van vmbo naar mbo erg groot. Daardoor vallen leerlingen uit. Daarom zorgen we ervoor dat er voor iedere jongere een passende overstap mogelijk is.’

Vormgeving
Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo. De overstap wordt zo minder groot.

Sinds 2008 hebben scholen de mogelijkheid gehad om te experimenten met de doorlopende leerroute. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Vanaf 2020 wordt de doorlopende leerroute wettelijk vastgelegd.

 

.

 

 

 

 

UITNODIGING: IN GESPREK OVER WERKDRUK 

 

In de cao-hbo 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Wat is er nodig om effectief beleid te maken, implementeren en evalueren? Hoe verhouden praktijk en beleid zich tot elkaar? En welke rol pak je als MR hierin? Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende sprekers hun inzichten en kun je kennis en ervaringen uitwisselen met collega MR-leden van andere hogescholen. 

 Datum: Dinsdag 29 januari 2019
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Driestar hogeschool Gouda

  

 


Programma

We starten de bijeenkomst met een uitleg over de achtergrond van de afspraak in de cao-hbo, door David Bruning bestuurder CNV en bestuurslid Zestor. Maartje Bakhuys Roozeboom, mede-ontwikkelaar van de Werkdruk Wegwijzer van TNO, gaat in haar lezing in op feiten en fabels over werkdruk, oorzaken van werkdruk in het onderwijs en hoe je er grip op krijgt met de Werkdruk Wegwijzer. Twee hogescholen komen vertellen over de praktijk op de werkvloer. En, er is voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Onze dagvoorzitter is Colette Aalbers van Aeres Hogeschool.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor MR-leden en OR-leden van hogescholen en vakbondsbestuurders. 
De bijeenkomst is de eerste in een reeks van drie bijeenkomsten in de eerste maanden van 2019. De andere twee zullen gaan over de rol van de MR bij de begroting en de flexibele schil van hogescholen.Schrijf je nú in!

Inschrijven kan via de Zestor website. Aanmelden kan tot en met 23 januari. 


Kosten

Zestor biedt de bijeenkomst kosteloos aan.  


Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jony van der Woude.

 

 

 

 

Zestor is opgericht door de sociale partners in het hbo

 

 

 

De UNIENFTO is van mening dat er in de komende jaren stevig geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. De tekorten aan personeel, hoge werkdruk en de aantrekkelijkheid van de sector Onderwijs vragen om meer investeringen in de komende jaren. In de afgelopen tijd is met name het PO in beeld geweest maar ook de andere sectoren kennen hun problemen. 

De AOb heeft in de Volkskrant een actieweek voor alle onderwijssectoren aangekondigd in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en indirect de Eerste Kamer). Deze acties zullen worden georganiseerd in de week van 10 tot 15 maart (in de week voorafgaand aan de verkiezingen). Op dit moment is nog niet duidelijk waar de acties uit zullen bestaan. De UNIENFTO zal, zodra er meer duidelijkheid is over het actietraject, bepalen of en zo ja op welke manier we daarin zullen participeren.

 

Meer nieuws