De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Werkgevers moeten veel meer doen om stress onder hun personeel tegen te gaan. Bij veel bedrijven is de aanpak van werkdruk nog niet voldoende, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Laat werkgevers daarom een goed beleid optuigen rondom stress”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Dat is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar ook voor de organisatie en de productie of diensten die ze leveren.

Steeds meer flexibiliteit

De VCP reageert op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat stress veel voorkomt bij professionals, zoals artsen, onderwijzers en juristen. Volgens Van Holstein komen werknemers steeds meer onder druk te staan door een overvloed aan digitale informatiestromen, onzekerheid over de toekomst en toenemende flexibilisering. Ook wordt het steeds moeilijker om een goede balans te vinden tussen werk en privé. “Stress is beroepsziekte nummer 1 geworden. Het meeste ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt.

Miljarden aan kosten

Werknemers moeten meer ruimte krijgen in hun werk, zodat zij goed hun grenzen kunnen aangeven, stelt de VCP. Dat is ook beter voor de samenleving als geheel. Een goede aanpak van stress scheelt de maatschappij miljarden euro’s, zowel aan loonkosten als aan zaken als ziektebehandeling en uitkeringen. Werkgevers moeten weten wat ze aan stress kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. Dat betekent ten eerste zicht krijgen op de oorzaken en vervolgens de juiste maatregelen treffen. Een juiste aanpak draagt ook bij aan duurzame inzetbaarheid, hetgeen steeds belangrijker wordt.

De leden van de UNIENFTO hebben hun instemming gegeven aan het principeakkoord cao hbo 2017-2018. Ook hebben de leden van de FvOv, namens wie de UNIENFTO eveneneens onderhandelt voor deze cao, inmiddels groen licht gegeven. Zowel alle andee bonden alsmede de Vereniging van Hogescholen hebben ingestemd met dit onderhandelingsakkoord. Daarmee is het een definitief akkoord geworden.

Het nieuwe kabinet moet meer oog krijgen voor professionals. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de economie. Professionals moeten kunnen rekenen op inkomens- en werkzekerheid en meer ruimte krijgen om hun eigen loopbaan vorm te geven, zodat ze ook in de toekomst verzekerd zijn van werk. Dat zijn enkele aandachtspunten die de Vakcentrale voor Professionals (VCP) naar de informateur, Edith Schippers, en de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, heeft gestuurd.

Lastenverlichting middengroepen

De VCP blijft erop hameren dat de lastenverzwaringen voor de middengroepen worden teruggedraaid. Mensen met een middeninkomen hebben het de afgelopen jaren flink voor de kiezen gehad. Zij moeten nu gaan profiteren van de economische voorspoed en van het overschot dat op de overheidsbegroting is ontstaan, stelt de vakcentrale in een brief. Ook moet er een einde komen aan de onzekerheid over de pensioenen. Ook daarbij moet worden gekeken naar de impact voor de middengroepen.

Fiscaalvriendelijk sparen
Professionals zijn van groot belang voor Nederland als innovatieland. Volgens de VCP wordt het steeds belangrijker dat professionals actief richting geven aan hun carrière. De dynamiek in de wereld neemt toe, banen en beroepen van middengroepen, waaronder ook hoger opgeleiden, staan onder druk. Door digitalisering en robotisering moeten werknemers tijdens de gehele loopbaan doorleren. De VCP pleit daarom voor een regeling waarin professionals fiscaalvriendelijk kunnen sparen voor scholing en ontwikkeling, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt en zo hun waarde behouden voor de economie.

Eerlijk speelveld en normaal contract
De VCP vindt het van belang dat de doorgeslagen (Europese) aanbestedingen worden gestopt. Door (Europese) aanbestedingen en oneerlijke concurrentie ontstaat er een druk op de prijs en daarmee een neerwaartse druk op de werkgelegenheid en de kwaliteit daarvan. De VCP pleit voor een eerlijk speelveld waarin van valse concurrentie geen sprake is. De VCP ziet de normale arbeidsovereenkomst als uitgangspunt. Het sociale zekerheid- en arbeidsrecht moet een voldoende baan- en inkomensbescherming bieden aan werknemers, ook aan middengroepen. Flex is er voor piek en ziek. Om een gelijker speelveld te krijgen moet een level-up komen. De VCP wijst erop dat professionals hun vak willen uitoefenen en kwaliteit willen leveren. Zekerheid op een baan en een stabiel inkomen zijn daarbij van groot belang.

Veiligheid, onderwijs en zorg

Verder is het hoog tijd dat professionals in de veiligheid, het onderwijs en de zorg voldoende middelen krijgen. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is het voor hen lastig om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Nu het werk in deze sectoren toeneemt, moet er ook meer geld komen voor investeringen in deze sectoren.

 

Op donderdag 23 maart is het concept principeakkoord door de vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen omgezet in een principeakkoord.

Dat betekent dat de eerder aangekondigde ledenraadpleging van de UNIENFTO definitief doorgaat en zoals aangegeven plaatsvindt op 29 maart a.s., aanvangstijd 15:00 uur, locatie bureau UNIENFTO, Boschweg 6 te Culemborg.

 

Voor het getekende principe akkoord, KLIK HIER........

De vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn in een concept principeakkoord overeengekomen de cao-hbo met een jaar te verlengen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, sociale zekerheid en bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWRHBO) en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo.

Looptijd en salarisontwikkeling

De cao-hbo wordt verlengd tot 1 april 2018. Er wordt een eenmalige uitkering toegekend van

€ 500 bruto (naar rato betrekkingsomvang) in november 2017.

Sociale zekerheid en BWRHBO

In de preambule van de cao-hbo 2016-2017 is opgenomen dat de afspraken die in april 2013 in het sociaal akkoord werden vastgelegd uitgevoerd zullen worden. Daarnaast is in de preambule opgenomen dat de BWR herzien zal worden. De herziene BWRHBO zou ingevoerd worden op 1 januari 2017, maar het zal duidelijk zijn dat die termijn niet gehaald is. In het concept principeakkoord is opgenomen dat de herziene BWRHBO ingaat op 1 april 2017.

Reparatie WW-recht

De versobering van het WW-recht, zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), wordt zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord in opbouw en duur hersteld. Er wordt dus sneller opgebouwd dan in de wettelijke regeling en de WW loopt langer door dan in de wettelijke regeling het geval is. Dat houdt een reparatie van het oude WW-recht in, tot maximaal 38 maanden. De werknemer in het HBO bouwt steeds een maand WW-recht op per gewerkt jaar.

Aanvullende uitkering

De eerste zes maanden heeft de werknemer recht op een aanvulling op zijn WW-uitkering tot maximaal 75% van het laatstverdiende loon. De daarop volgende 18 maanden geldt een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon. Als de werknemer recht heeft op een langere uitkering dan 24 maanden, dan blijft de aanvulling gedurende dat recht tot 70% van het laatstverdiende loon bedragen, maar dan wel gemaximeerd op het maximum van schaal 12 van de cao-hbo.

Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering (inclusief herstel 3e WW-jaar) heeft de werknemer recht op een aansluitende uitkering, mits men vijf jaar in het onderwijs heeft gewerkt. Opbouw van dit recht bedraagt een maand per gewerkt jaar in het onderwijs, met een maximum van 34 maanden. De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op het maximum van schaal 12 van de cao-hbo.

Extra aansluitende uitkering

Indien men ontslagen wordt in de periode van 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en men minstens vijftien dienstjaren in het onderwijs heeft, ontstaat na afloop van de aansluitende uitkering een recht op een extra aansluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op 72% van het maximum van schaal 10 van de cao-hbo. Daarmee wordt voorkomen dat de werknemer kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in de bijstand belandt.

Loonsuppletie

Als het recht op een (extra) aansluitende uitkering is geëindigd in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie en in die functie ontvangt men een lager salaris, dan ontstaat recht op loonsuppletie (verschil laatstverdiende loon / nieuwe salaris) gedurende de periode dat men recht had op een (extra) aansluitende uitkering. De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de duur van de (extra) aansluitende uitkering, zoals die is vastgesteld op de eerste werkloosheidsdag. In het geval dat de extra aansluitende uitkering wordt beëindigd is de hoogte van de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het salaris in de nieuwe functie en anderzijds het laatstverdiende loon, maar niet meer dan 70% van het maximum van schaal 12.

Positief advies

De UNIENFTO legt dit akkoord met een positief advies aan u voor. De regeling is vergelijkbaar met de regelingen die de afgelopen tijd in het PO, VO en MBO zijn overeengekomen, met dien verstande dat de maximale uitkeringen in de hbo-regeling hoger zijn.

Procedure en ledenraadpleging

Het concept principeakkoord wordt naar verwachting in de middag van 23 maart a.s. omgezet in een principeakkoord, dat dan nog door de leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen geaccordeerd moet worden. We komen met dit concept principeakkoord naar buiten, omdat wachten tot 23 maart in verband met het organiseren van de ledenraadpleging te kort dag is. De cao-hbo verloopt op 1 april 2017, het is dus de bedoeling dat voor de datum van 1 april vastgesteld wordt dat alle onderhandelingspartijen met het principeakkoord kunnen instemmen.

De UNIENFTO houdt een ledenraadpleging op woensdag 29 maart a.s., aanvangstijd 15:00 uur, locatie bureau UNIENFTO, Boschweg 6 te Culemborg.

De verwachting is dat het concept principeakkoord wordt omgezet in een principeakkoord. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt dat op de website van de UNIENFTO gemeld. Als u wenst deel te nemen aan de ledenraadpleging, check dan regelmatig de nieuwsberichten op de website van de UNIENFTO.

De integrale tekst van het concept principeakkoord treft u HIER aan.

Meer nieuws