De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het MBO de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. Deze leraren krijgen budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden; zolang het maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee.

Onderwijs Pionier MBO 2018-2019 worden? Meld je hier aan (tot 17 april 2018).
Nu niet meedoen maar wil je wel op de hoogte gebracht worden als de volgende ronde start? Laat hier je mailadres achter.

Naast een budget van € 4.000,- , krijg je een jaar lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën, een podium om je idee met een breder publiek te delen en daarnaast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van pionierende leraren. Een (leraren)jury beoordeelt de ingediende ideeën.

Als deelnemer doorloop je hetzelfde begeleidingstraject als deelnemers aan het LerarenOntwikkelFonds. Onderwijs Pioniers biedt MBO-docenten de kans om ook te werken aan hun goede ideeën voor beter onderwijs. Het LerarenOntwikkelFonds is alleen beschikbaar voor leraren in het PO, VO en SO.

Werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO

De werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO is gebaseerd op twee voorbeelden:

·       Het Teacher Learning and Leadership Program (TLLP) uit Ontario, Canada;

·       Het programma Onderwijs Pioniers.

Onderwijs Pioniers is in 2008 opgestart door Kennisland vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. De Onderwijscoöperatie en Kennisland hebben het idee uitgewerkt tot succesvolle programma’s voor leraren in het PO, VO, SO en MBO.

Het begeleidingsprogramma bij LOF is in grote lijnen gebaseerd op het Onderwijs Pioniers programma. Met de start van LOF is het programma Onderwijs Pioniers voor leraren in het PO en VO beëindigd. Een belangrijk verschil tussen Onderwijs Pioniers MBO en LOF is dat deelnemers aan Onderwijs Pioniers MBO standaard een subsidie van € 4.000,- ontvangen terwijl dit bij het LOF kan oplopen tot € 75.000,-. Daarnaast is er maar één selectieronde per jaar. Het begeleidingstraject loopt dan gedurende het daaropvolgende schooljaar.

Eén netwerk van LOF-leraren en Onderwijs Pioniers

Een belangrijk onderdeel van Onderwijs Pioniers en van het LOF-programma is het opbouwen van een eigen netwerk. Onderwijs Pioniers heeft geleerd dat het zinvol is om je netwerk als leraar ook te versterken met contacten buiten je eigen sector. We bouwen aan één netwerk van leraren die bewust, gericht en gezamenlijk willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Daarom zijn ook de deelnemers van Onderwijs Pioniers MBO en hun initiatieven te vinden onder ‘Leraren’ en ‘Initiatieven’ op de website van het LOF. Bovendien zijn alle Onderwijs Pioniers uit de voorgaande jaren uitgenodigd om een profiel te maken op deze site en kunnen zo hun initiatief daar zichtbaar te maken.

Voorwaarden Onderwijs Pioniers

Lees hier de voorwaarden van het programma Onderwijspioniers 2018-2019

 

Hieronder treft u het onderhandelaarsakkoord aan dat op 16 februari 2018 tot stand is gekomen tussen het CvB van SBB enerzijds en de onderhandelaars van UNIENFTO, AOb, CNV Onderwijs en FNV Overheid anderzijds. De loonruimte voor komend jaar wordt vastgesteld en vrijgegeven door het Kabinet. De gegeven ruimte maakt dat er naast salarisverhoging geen ruimte is om breed in te zetten voor andere arbeidsvoorwaarden. Partijen hebben om die reden bewust ervoor gekozen om tot een beleidsarme nieuwe cao te komen met de volgende afspraken. 

Partijen komen een nieuwe CAO-SBB overeen die geldt tot 1 januari 2019.

Loonparagraaf

Partijen spreken af dat per 1 januari 2018 de schaallonen worden verhoogd met 2%. De salarisverhoging is pensioengevend . 

Levensfaseverlof

Een medewerker die minimaal twee jaar in dienst is bij SBB heeft op basis van de huidige CAO-SBB recht op maximaal 832 uur Levensfaseverlof. Het verlof kan gedurende twee jaar worden opgenomen in de vorm van maximaal één dag verlof per week. Bij opname van het verlof wordt maximaal 50% van het salaris doorbetaald over het deel van de betrekkingsomvang waarvoor verlof is verleend.

Partijen hebben de afspraak gemaakt om in een werkgroep te bestuderen hoe de regeling Levensfaseverlof kan worden verruimd. De inzet is om de verruimde regeling Levensfaseverlof per 1 januari 2019 in te laten gaan. Partijen spreken af om lopende de cao 2018 de voorwaarden en de financiële gevolgen te toetsen op haalbaarheid van de verruiming van het Levensfaseverlof. Daarbij zullen de huidige uitgaven van de BAPO en de toekomstige afname daarvan worden meegenomen. 

Deze studie zal vóór 1 juli 2018 zijn afgerond. Partijen zullen op basis van de uitkomst van deze

studie overleg plegen over of c.q. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de verruiming van het Levensfaseverlof.

Technische aanpassingen

Er zullen nog nader te bepalen technische wijzigingen worden doorgevoerd in de CAO-SBB zoals het opnemen voor deelname van een verzekering voor het ontstane ANW-hiaat per 1 mei 2018.  

Op 20 februari jl. hebben de bonden, FvOv (waaronder de UNIENFTO valt) , AOb, CNVO en FNV-overheid, geconstateerd dat het niet mogelijk is om met de werkgevers tot overeenstemming te komen over een nieuwe CAO VO. De VO-Raad biedt een structurele loonsverhoging van 2,35% voor 2018 waarin de 1 % incidentele verhoging van 2017 al is verwerkt.

Werkgevers zijn daarnaast niet bereid om betekenisvolle stappen te zetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. We hebben steeds ingezet op een loonsverhoging van 3,5% en een individueel afdwingbaar recht op werkdrukvermindering, onder meer door te streven naar minder lesuren voor leraren.

Ledenpeiling

In de afgelopen weken hebben we als FvOv een peiling onder de leden van de FvOv-verenigingen uitgezet. Dit leverde een hoge respons op en een duidelijk boodschap. 90% vindt dat er in de cao stappen gezet moeten worden om de werkdruk te verminderen. Dat was en blijft onze inzet voor de cao van het voortgezet onderwijs. Het is teleurstellend dat de vertegenwoordigers van de VO-Raad daar geen gehoor aan geven.

Acties

We gaan ons op korte termijn bezinnen op acties en we zullen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over verstrekken. “We hebben jullie steun nodig in de komende tijd om een doorbraak te forceren bij de VO-Raad en in de richting van het kabinet en de Tweede Kamer”, aldus Jilles Veenstra, onderhandelaar bij de CAO VO namens de FvOv.

Er is meer aandacht nodig om de aanpak van werkdruk in de onderwijssector aan te pakken. Dit blijkt uit recente controles die de Inspectie SZW heeft gehouden, onder meer bij onderwijsorganisaties. Hoe kun je voorkomen dat mensen uitvallen, hoe zet je iedereen in zijn kracht? En wie is hier verantwoordelijk voor, werknemer of werkgever? Tijdens dit seminar gaan we in op het voorkomen van uitval en het stimuleren om met minder werkdruk en meer werkplezier aan het werk te kunnen. Veel goede praktijkvoorbeelden en tools passeren hierbij de revue.

Het Seminar wordt gehouden op 8 maart 2018 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag en is gratis. Voor meer informatie en voor opgave, KLIK HIER…….

Bij veel mensen is niet bekend dat er verschillende pensioenleeftijden bestaan voor de AOW en het aanvullende pensioen. Veel mensen weten dan ook niet wat dit voor hen betekent of hebben hier vragen over. Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft tekst en uitleg over de verschillende leeftijden en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. U kunt bij vragen hierover altijd contact opnemen met uw pensioenfonds of vakorganisatie.

Meerdere pijlers

Ons pensioenstelsel bestaat uit meerdere pijlers. De eerste pijler bestaat uit de AOW. De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW is een volksverzekering. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het AOW-pensioen uit. Indien u werkt bij een werkgever bouwt u daarnaast ook vaak aanvullend pensioen op bij een verzekeraar of pensioenfonds. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor. Het aanvullende pensioen wordt ook wel de tweede pijler genoemd.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat bij ongewijzigd beleid van dit kabinet in stappen omhoog. De AOW leeftijd is per 1 januari 2018 omhoog gegaan naar 66 jaar en gaat in stappen naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Indien de levensverwachting stijgt dan stijgt ook de AOW-leeftijd. Deze stijging wordt nu 5 jaar van te voren bekend gemaakt. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden omdat de levensverwachting niet verder is gestegen. Dit is vorig jaar bekend gemaakt. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt dus af van uw geboortedatum. Hier kunt u zien wat uw AOW-leeftijd is en voor mensen die geboren zijn voor 1956 wat hun geschatte AOW-leeftijd is. U kunt uw AOW dus niet eerder of later laten uitkeren.

Pensioenrichtleeftijd bij het aanvullende pensioen

Bij de aanvullende pensioenen wordt gesproken over de pensioenrichtleeftijd. Hier wordt het iets ingewikkelder. De pensioenrichtleeftijd wordt bij wet voorgeschreven voor alle pensioenuitvoerders van Nederland. De pensioenrichtleeftijd is de pensioenleeftijd die in beeld komt bij de berekening van de jaarlijkse pensioenopbouw en bij de bepaling van het fiscaal maximale pensioen dat mag worden opgebouwd door een werknemer. De wetgever heeft enkele jaren geleden in de wet vastgelegd dat AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd meelopen met de resterende levensverwachting op 65 jaar. Op die manier blijft bij een blijvend stijgende levensverwachting de periode waarover AOW en pensioen worden uitgekeerd in de toekomst gelijk en daarmee betaalbaar. Op 1 januari 2014 werd de pensioenrichtleeftijd vanwege achterstallig onderhoud in één keer verhoogd naar 67 jaar, daarvoor was deze sinds mensenheugenis 65 jaar. In 2016 stelde het CBS vast dat de levensverwachting op 65 jaar weer met een jaar was gestegen, zodat eind 2016 werd vastgelegd dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 ook met een jaar naar 68 jaar zou stijgen.

Pensioenrichtleeftijd verschillend bij verschillende pensioenfondsen

Veel pensioenfondsen hebben per 1 januari de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Er zijn echter ook pensioenfondsen die vasthouden aan een lagere pensioenrichtleeftijd. De fiscus staat toe om in 2018 niet aan te sluiten bij de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, maar die gelijk te houden op bijv. 67 jaar. In dat geval geldt de eis dat er niet meer pensioen mag worden opgebouwd dan bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar en het opbouwpercentage 1,875%. Gevolg is dat de fiscus bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar een maximaal opbouwpercentage van 1,738% voorschrijft. Bij een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar is het maximale opbouwpercentage 1,614% en bij 65 jaar is dat percentage maximaal 1,502%.

U kiest op basis van uw cao en pensioenregeling uw eigen pensioenmoment

Zowel de AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd is niet de feitelijke leeftijd waarop u met pensioen kunt gaan. Dit bepaalt u natuurlijk zelf. Het daadwerkelijk moment dat u stopt met werken en met pensioen gaat, kunt u dus onafhankelijk van de pensioenrichtleeftijd nog steeds zelf kiezen. Dit mits uw pensioenregeling hier ruimte toe biedt.

Bij het overgrote deel van de pensioenregelingen is dit het geval en kunt u gebruik maken van deeltijdpensioen of uw pensioen eerder of later laten uitkeren (bij langer doorwerken). Bekijk uw pensioenregeling of de website van uw pensioenfonds wat de mogelijkheden zijn. 

Actuarieel neutraal herrekenen naar uw feitelijke pensioendatum

Wanneer u kiest uw aanvullend pensioen gelijk te zetten op uw AOW-leeftijd of op een ander moment dan de op dit moment in uw pensioenregeling geldende pensioenrichtleeftijd dan zal uw pensioenfonds uw opgebouwde pensioenen met verschillende pensioenrichtleeftijden actuarieel omrekenen naar de door u gekozen pensioenleeftijd. Dat gebeurt actuarieel neutraal, d.w.z. als u bijv. met pensioen gaat op 66 jaar, dan wordt het pensioen dat u heeft opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 65 jaar (tot 1 januari 2014) verhoogd met pakweg 7%. Het deel pensioen dat u heeft opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 67 jaar (vanaf 1 januari 2014) wordt bij pensioenleeftijd 66 jaar juist verlaagd met pakweg 7%.

Eerder of later stoppen met werken

Eerder stoppen met werken of in deeltijd gaan werken betekent dus wel dat uw pensioen lager wordt. U betaalt immers minder lang (of minder) pensioenpremie. Langer doorwerken betekent juist een hoger aanvullend pensioen, omdat een pensioenfonds dan pas later begint met uitkeren. Wilt u doorwerken na de voor u geldende AOW-datum dan zult u wel de goedkeuring van uw werkgever moeten hebben. Indien u voor uw AOW-datum uw aanvullend pensioen laat uitkeren kan dit fiscale gevolgen met zich meebrengen. Tot aan de AOW-leeftijd betaalt u namelijk meer belasting dan erna. Laat u hierover altijd goed informeren.

Let op de grenzen en voorkom teleurstellingen

Er zijn vaak wel grenzen. Deze grenzen hangen enerzijds af van de in uw cao en pensioenregeling opgenomen mogelijkheden maar ook van de wet- en regelgeving inzake eerder of in deeltijd stoppen met werken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het ABP uw aanvullend pensioen op dit moment op z’n vroegst laten ingaan vanaf de maand waarin u 60 jaar wordt en tot op z’n laatst 5 jaar na de op enig moment uw u geldende AOW-datum.

Bij eerder stoppen of in deeltijd werken moet u bij veel pensioenuitvoerders een intentieverklaring aanvragen, waarin u verklaart daarmee dat u niet meer pensioen aanvraagt dan waarvoor u minder gaat werken. En dat u niet van plan bent om die uren in de toekomst weer te gaan werken. Check dus voor uw eigen pensioenregeling wat de mogelijkheden zijn.

Let op: indien u besluit eerder met (deeltijd)pensioen te gaan dan 5 jaar voor de voor uw geldende AOW-leeftijd, kan dit fiscaal forse nadelen met zich meebrengen. Laat u dus altijd goed informeren, indien u dit toch besluit.

 

 

Meer nieuws