De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel. De Raad pleit in een advies over de toekomst van het beroepsonderwijs voor onder meer betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. De Raad roept -gegeven de urgentie- mbo-instellingen, het Ministerie van OCenW, jongereninstellingen, bedrijven en vakbonden op hiermee concreet aan de slag te gaan op alle niveaus.

Bbl goede startpositie op arbeidsmarkt

Werken en leren lopen door de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt meer door elkaar heen. Praktijkleren speelt daardoor een cruciale rol in het beroepsonderwijs. Veel deelnemers ervaren praktijkgericht leren als stimulerend en positief en het geeft een krachtige voorbereiding op de beroepspraktijk. Afgestudeerden van een leerweg met een grote praktijkcomponent, de bbl, hebben dan ook een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Om die reden acht de raad het noodzakelijk om de dalende instroom in de bbl een halt toe te roepen, ook al doet die daling zich niet overal in dezelfde mate voor. In het advies gaat hij dieper in op verklaringen voor die daling, die naar zijn mening niet louter het gevolg is van de economische crisis.

Beter informeren deelnemers en meer bbl-plaatsen creëren

De SER adviseert met voorlichting en gerichte informatie (potentiële) deelnemers beter te informeren over mogelijkheden en kansen van de bbl. Dit geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich verder willen scholen via het beroepsonderwijs in het kader van een leven lang leren. In het advies geeft hij tal van concrete suggesties aan onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en SBB voor het beter informeren van de aankomende deelnemers. In het bedrijfsleven zijn goede ervaringen opgedaan met het bevorderen van het aantal bbl-plaatsen in sectoren. Deze ervaringen zijn van grote waarde voor sectoren waar behoefte bestaat aan meer bbl deelnemers. 
De SER doet ten slotte een beroep op scholen en SBB om dit najaar nog een match te regelen tussen het aanbod en de vraag van leerbanen (er zijn meer dan 13.000 leerbanen op Stagemarkt.nl en 10.000 mbo-studenten zoeken een leerbaan).

Hulp van de overheid

De raad vraagt de overheid een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de deelname aan de bbl, onder meer door de studiebijsluiter verplicht te stellen in het mbo. Daarnaast geeft hij aanbevelingen voor het verbeteren van de doorstroming in de beroepsonderwijskolom. Verder beveelt hij aan de subsidieregeling voor bedrijven die bbl deelnemers opleiden aan te passen door vaste bedragen te bieden in plaats van de hoogte van de subsidie afhankelijk te maken van het aantal bedrijven dat subsidie aanvraagt. De raad roept ook op tot het wegnemen van negatieve gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel (het cascademodel) voor bbl-ers die willen doorstromen naar een volgend niveau.

Samenwerking bedrijfsleven-onderwijs en nieuwe vormen van praktijkleren

Om beter te kunnen meebewegen met de arbeidsmarkt is volgens de SER een uitstekende regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven nodig, waarbij de scholen eindverantwoordelijk blijven voor het onderwijs. In de praktijk ontstaan innovatieve vormen van publiek-private samenwerking waarin nieuwe vormen van praktijkleren tot ontwikkeling komen. Denk dan bijvoorbeeld aan een zogenoemde hybride leeromgeving waarin theorie en praktijk dichter bij elkaar komen, bijvoorbeeld door theorie op de werkplek te doceren. Om deze kansrijke ontwikkeling verder te stimuleren geeft de SER in het advies aanbevelingen.

Richtinggevende opgaven

In een vervolgadvies wil de raad dieper ingaan op de mogelijkheden die hij ziet voor het verder uitbouwen van de sterke kanten van het Nederlandse beroepsonderwijs. Hij geeft in dit advies een voorzet door enkele richtinggevende opgaven te benoemen. Daartoe rekent hij in ieder geval een betere aansluiting bij de dynamischer arbeidsmarkt, waarvoor een sterke verbondenheid tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven cruciaal is.

Stand van zaken

Het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1 is voorbereid door de Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. Het is een reactie op een adviesaanvraag van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 april jongstleden. Het advies wordt vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van vrijdag 21 oktober aanstaande.

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion laat tweejaarlijks de resultaten door TNO uitsplitsen voor het voorgezet onderwijs.

Meer conclusies lezen? Kijk op de site bij Voion.

Resultaten: ruim 80% van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74% is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Complete analyse van de NEA.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Deze wet verstevigt de positie van de leraar in de school en maakt dat leraren vanaf 2017 verplicht worden geregistreerd in het Lerarenregister.

Met het aannemen van deze wet in de Tweede Kamer is een belangrijke politieke hobbel genomen, er rest nog het laatste woord aan de Eerste Kamer (eind 2016). Hiermee komt een eind aan een traject dat al met al zo’n twee jaar heeft geduurd en waarin de standpunten soms ver uiteen lagen. Vaak spitste zich daarbij de discussie toe op het lerarenregister en deed daarmee in onze ogen geen recht aan de inhoud van de wet. Het register is een sluitstuk van deze wet die met name de leraar in een betere positie brengt in de professionele keten (waarover gaat de leraar en hoe kan de leraar invulling geven aan zijn professionele ruimte).

Deze wet zal niet het antwoord zijn op alle problemen van het onderwijs. Het lerarentekort en het daarmee samenhangende onbevoegd lesgeven worden er niet door opgelost. Dat is door Groen Links en de PvdA onderkend en zij hebben dan ook een motie ingediend waarin om een plan gevraagd wordt waarin de lerarentekorten in alle sectoren worden opgelost. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen. Onderdeel van deze wet is dat er een aparte kamer komt voor instructeurs in het mbo. Op initiatief van de FvOv is door de PvdA een motie ingediend (en door de Kamer aangenomen) die dit uitbreidt naar (technisch) onderwijsassistenten en instructeurs in po en vo.

De FvOv, een van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, vindt deze wet een flinke stap in de goede richting. Gelet op de reacties van de afgelopen tijd zijn we van mening dat er nog wel veel energie zal moeten worden gestoken in de nadere uitleg van deze wet. Vanuit de Onderwijscoöperatie zal daar ook vol op worden ingezet en ook de FvOv en de aangesloten verenigingen zullen daarin hun rol pakken.

Korte historie:  in 2009 hebben de partijen in het overleg over de CAO MBO (MBO Raad en bonden) het Aktieplan LeerKracht in de CAO MBO op twee manieren ‘vertaald’. Een groot deel van het beschikbare geld werd gestoken in een rigoureuze verkorting van de carrièrepatronen: soms van wel 18 stappen naar 12. Voor mensen die al op het maximum van hun schaal zaten, bood dat uiteraard geen soelaas en om die groep tegemoet te komen werd de bindingstoelage in het leven geroepen.

Een werknemer kwam voor de eerste keer voor bindingstoelage in aanmerking indien:

•    hij op peildatum 1 augustus in dienst is, en

•    hij op peildatum 1 augustus gedurende 5 jaar of langer bezoldigd werd volgens het maximumsalaris behorend bij de functie met carrièrepatroon waarin hij benoemd is, tenzij uit een beoordeling blijkt dat er sprake is van onvoldoende functioneren

Wat is er in de CAO MBO 2016-2017 afgesproken over de bindingstoelage en waarom?

Afgesproken is dat de bindingstoelage in de nieuwe CAO MBO niet langer meer zal worden toegekend voor nieuwe instroom. De bindingstoelage is destijds immers opgenomen (in 2009) ter compensatie voor diegenen die niet konden profiteren van de extra verkorte carrièrelijnen en het lineair maken van de salarislijnen.

Ondertussen heeft iedereen kunnen profiteren van alle salarismaatregelen. De bindingstoelage heeft zijn compenserende werking daarmee gehad. Docenten aan wie vanaf 1 augustus 2016 de bindingstoelage zou worden toegekend zouden dubbel profiteren (zij hebben namelijk al voordeel gehad van het inkorten van de salarislijnen en de verhoging van de salarislijnen door het lineair maken). Bovendien was de afspraak dat de bindingstoelage zou blijven bestaan zolang er sprake was dat bepaalde docenten nog recht hadden op compensatie.

Indien de bindingstoelage reeds aan een werknemer is toegekend de afgelopen jaren, dan behoudt die gewoon die bindingstoelage jaarlijks in augustus als salariscomponent.

 

De leden van de vakbonden worden steeds ouder en jonge werknemers voelen zich niet goed (genoeg) vertegenwoordigd door bestaande vakbonden en keren zich af van het arbeidsvoorwaardelijke overleg of beginnen juist tegen het succesvolle poldermodel aan te schoppen. Immers dat overleg tussen werkgevers en werknemers levert voor jonge werknemers geen vaste baan, scholingsmogelijkheden of passende verlofregelingen op. Dit zijn kreten die vaak in de media te horen zijn, maar ook de jongeren zelf geven aan weinig inspraak te hebben. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) spreekt vaak jongeren die een mening hebben over de landelijke sociaal-economische onderwerpen, maar zij voelen zich vaak niet vertegenwoordigd. Om die reden is binnen de VCP een groep jonge werknemers opgestaan en heeft de VCP Young Professionals opgericht met als doel hen een stem in de polder te geven.

VCP Young Professionals is een vereniging die de belangen van Young Professionals behartigt. Deze professionals zijn over het algemeen jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit vele verschillende sectoren en branches. Zij willen graag een stem hebben in de polder en doen dit o.a. via het SER Jongerenplatform en het Pensioenlab. Verder laten zij zich horen, in samenwerking met andere jongerenbonden, door bijv. een jongerenakkoord. Op deze manieren kunnen zij hun mening geven over onderwerpen zoals robotisering, verlofregelingen, contracten maar ook pensioenen.

Als nieuwe woordvoerder van de VCP Young Professionals vindt Isabel Lieverse, jurist bij PGGM, het van belang om jongeren meer te betrekken bij verschillende onderwerpen. Jongeren worden niet vaak benaderd bij een onderwerp zoals pensioenen. Pensioenfondsen (ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen) moeten daarom hun besturen en verantwoordigingsorganen meer open stellen voor jonge werknemers. Zonder echte invloed ook geen echte betrokkenheid. Isabel haar doel is om dit onder andere via de Pensioenkweekvijver en het Pensioenlab het bewustzijn van pensioenen onder jongeren te vergroten. Nu het Pensioenlab weer van start gaat, kunnen jonge leden van de FvOv-onderwijsvakorganisaties ook direct meedenken en adviseren over pensioenkwesties.

Jonge leden van de FvOv zijn van harte welkom om mee te praten over landelijke sociaal-economische onderwerpen, zoals over pensioenen bij het Pensioenlab. Dit kan via de VCP Young Professionals. Als lid van de FvOv zijn hier geen kosten aan verbonden.

Heb je interesse om mee te praten of mee te denken dan kan je dat laten weten aan Elwin Wolters.

Meer informatie over en aanmelden voor de VCP Young Professionals is hier te vinden.

 

Meer nieuws