De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

De ZAR is aangepast per 1 mei 2018. Derhalve is ook de CAo-MBO 2016-2017 aangepast. Wat de aanpassingen behelsen en voor de nieuwe ZAR verijzen wij u naar dit onderdeel op onze site. Klik derhalve hier.....

De ZAR is aangepast per 1 mei 2018. Derhalve is ook de CAo-MBO 2016-2017 aangepast. Wat de aanpassingen behelsen en voor de nieuwe ZAR verijzen wij u naar dit onderdeel op onze site. Klik derhalve hier.....

De Anw-compensatie van ABP voor de achterblijvende partner in geval van overlijden, vervalt per 1 mei 2018. Dit is alleen van toepassing als je een partner hebt die jonger is dan de AOW-leeftijd en die partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid. Hoewel de onderhandelaars van de FvOv in alle sectoren hebben ingezet op een (semi-) collectieve verzekering vanuit de werkgever, is dat helaas niet overal gelukt. In het mbo en hbo gaan werkgevers de medewerkers wel een verzekering aanbieden, maar in het primair en voortgezet onderwijs wilden de werkgevers hier niet aan meewerken. Daarom raadt de FvOv je aan om zelf actie te ondernemen!

Wanneer heb ik recht op een Anw-uitkering?

Wanneer iemand komt te overlijden ontvangt de achtergebleven partner die kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt, of zelf minimaal 45% arbeidsongeschikt is, een nabestaandenuitkering Anw van de overheid. Als die partner verder geen andere inkomsten heeft, krijgt de partner de volledige nabestaandenuitkering Anw. Eventuele andere inkomsten worden verrekend met de Anw-uitkering.

Daar waar een ABP-deelnemer geen (volledige) Anw nabestaandenuitkering ontvangt, vult het fonds dat deels aan met de Anw-compensatie. Per 1 mei vervalt de Anw-compensatie echter en blijft deze alleen ongewijzigd bestaan voor deelnemers die onder de coulanceregeling vallen. De andere ABP-deelnemers kunnen zich individueel bij verzekeren via de verzekering die de werkgever aanbiedt. Maar dus niet als je werkzaam bent in het primair of voortgezet onderwijs!

Wat moet ik doen?

Wat je al gedaan zou moeten hebben, of nog snel moet doen, want 1 mei nadert heel snel:

-       Bekijk welke financiële gevolgen er voor je partner zijn na je overlijden. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die jullie misschien op de hypotheek hebben genomen.

-       Betrek daarbij de dienstjaren voor 1996. Er is namelijk een vangnetconstructie voor deelnemers die geen recht hebben op de wettelijke nabestaandenuitkering Anw èn geen recht hebben op de ANW-compensatie èn ABP-dienstjaren hebben voor 1996. De CMHF waar wij bij aangesloten zijn, heeft dit vangnet ontdekt en op de website daarvan vind je meer informatie: http://cmhf.nl/nieuws/cmhf-ontdekt-vangnet-in-abp-regeling-voor-afschaffen-anw-compensatie

Op de website van ABP is het wat lastiger te vinden: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/recht_op_aanvulling_nabestaandenpensioen.aspx

Hoe meer dienstjaren er voor 1996 zijn, hoe hoger dit bedrag zal zijn en hoe minder er aanvullend verzekerd hoeft te worden!

-       Voor een exacte berekening kun je terecht bij ABP en bel je 045 579 62 65 en kies je optie 2 (op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur).

-       Met behulp van deze informatie kan via vergelijkingssites van verzekeraars een individueel aanbod gezocht worden.

Uitzonderingen

Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Maar ook wanneer een verzekeraar je voor 1 mei 2018 afgewezen heeft, op basis van bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid èn  deelname aan een collectieve verzekering niet mogelijk is, kun je in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel. Indien minimaal 2x de basispremie berekend wordt is dat ook een reden om onder de uitzonderingsregel te vallen. Dit moet wel aangetoond worden, maar in dat geval kan het recht op Anw-compensatie blijven bestaan. Lukt het de verzekeraar niet om dit voor 1 mei 2018 te bevestigen? Dan is het voldoende dat je kunt aantonen dat vóór 1 mei 2018 het verzoek is ingediend. Vraag de verzekeraar altijd om een schriftelijke bevestiging van het verzoek!

 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een tweede zetel gekregen in de Sociaal Economische Raad (SER). Tijdens de raadsvergadering van komende donderdag zal de VCP voor het eerst zijn tweede zetel innemen. "Nu zijn we nog beter in staat om de stem van de professional te laten horen", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

 

Herziening
De SER is een adviesorgaan van het kabinet waarin werknemers, werkgevers en kroonleden zijn vertegenwoordigd. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat aan werknemerszijde de zetelverdeling in de SER wordt gewijzigd. De VCP heeft een flinke groei doorgemaakt. Vorig jaar traden seniorenorganisatie ANBO, vakbond De Unie en de vakbonden van UOV toe tot de vakcentrale. Begin dit jaar is ook vakvereniging Het Zwarte Corps toegetreden tot de VCP.

Benoeming voor twee jaar
Vanuit de VCP zijn de volgende SER-leden benoemd: VCP-voorzitter Nic van Holstein en ANBO-bestuurder Liane den Haan. Hun plaatsvervangers zijn respectievelijk VKP-voorzitter Bob van der Wal en CMHF-voorzitter Rob Hunnego. Komende donderdag neemt Rob Hunnego de plaats in van Liane den Haan, die in het buitenland verblijft. De nieuwe zetelverdeling in de SER geldt voor een periode van twee jaar.

Belangenbehartiger voor professionals
De VCP heeft een brede achterban van meer dan vijftig vakorganisaties, voornamelijk georganiseerd rond bedrijf en beroep. De focus van de VCP ligt op professionals in alle fasen van hun leven. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de SER en de Stichting van de Arbeid. ´De groei van de VCP laat zien dat steeds meer professionals daar belang aan hechten`, zegt VCP-voorzitter Van Holstein. Vakorganisaties die zijn aangesloten bij de VCP behouden hun autonomie. Zo sluiten ze zelf cao's af.

 

Sociale partners hebben afgelopen periode overleg gevoerd waarbij de focus lag op het verkennen van elkaars standpunten voor zowel de korte als de lange termijn.  

Op 7 april 2018 is tijdens het overleg tussen sociale partners overeenstemming bereikt over de geheel herziene Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR) voor het mbo. De nieuwe afspraken gelden per 1 mei a.s. en worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Verder hechtten vakbonden er aan om het, door een wijziging in de ABP-pensioenregeling mogelijk ontstaan, ANW –hiaat vóór 1 mei a.s. te repareren.  Vakbonden zijn zeer tevreden over de kordate wijze waarop werkgevers in de mbo-sector in dit kader hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Alle werkgevers kunnen hun werknemers de individuele mogelijkheid bieden om zich via een collectieve regeling op instellingsniveau (bij) te verzekeren. 

In het kader van de werkingssfeer van de cao mbo hebben de vakbonden en de MBO Raad tijdens het overleg herbevestigd dat oneigenlijke constructies en oneigenlijk gebruik van legitieme constructies bij tewerkstelling van personeel niet passen bij de mbo-sector. Daar waar naar mening van de vakbonden oneigenlijk gebruik voorkomt zullen vakbonden eerst in gesprek treden met het   lokaal bestuur en – indien dit vervolgens niet tot het gewenste resultaat leidt -  met de MBO Raad.

Verder hebben sociale partners besloten een onderzoek te (laten) doen naar een toekomstbestending functiewaarderingssysteem voor het mbo. Doel is de cao-tafel zodanig te informeren dat partijen in staat zijn een afweging te maken over modernisering van FUWA-MBO, dan wel de keuze voor een alternatief functiewaarderingssysteem.

Voorts hebben partijen afgesproken dat ze in de komende periode nader gaan verkennen wat nodig is om de werknemer in het mbo zelf meer eigenaar en regisseur te laten worden van zijn eigen carrièreontwikkeling.

In het kader van het komen tot een nieuwe cao voor de huidige (verlengde) cao mbo zijn de inzetten van werkgevers en werknemers nader toegelicht en verduidelijkt. Het volgend cao-overleg staat gepland voor de tweede week van mei.

Bijgaand de inzetten van de vakbonden en de MBO Raad

Meer nieuws