De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

Op 4 oktober jl. heeft de minister de herziene Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De Code draait om de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. 

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een beleidsarme herziening van de Code Pensioenfondsen door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP. Dit na aanbeveling van de monitoringscommissie, die toezicht houdt op de naleving van de code. De VCP hoopt dat de sector dienstbaar gebruik zal gaan maken van deze herziene code. 

Bondiger en beter bruikbaar

De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie ondersteunde deze aanbeveling, zodat de normen nu zijn ingedeeld naar acht thema's. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven. Doel van de herziening was om de Code beter bruikbaar te maken. 

Indeling naar acht thema's

De code is in het aantal normen teruggebracht, omdat een aantal normen overlap vertoonde met de huidige wet- en regelgeving of omdat zij dubbelop waren. Deze normen zijn ingedeeld naar de volgende acht thema's: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen en tot slot transparantie bevorderen. 

Een aantal nieuwe onderdelen

Inhoudelijk zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Norm 39 waarin de benoeming en het ontslag van de leden verantwoordingsorgaan wordt beschreven, is specifieker gemaakt. Zo kan een bestuur in bijzondere omstandigheden een lid van het verantwoordingsorgaan alleen ontslaan na het horen van het intern toezicht. Ook wordt er voortaan op het gebied van het bevorderen van diversiteit aan het bestuur om een stappenplan gevraagd (norm 33). Verder is de bepaling over de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28). Ook is voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

Bron: VCP, Vakcentrale voor Professionals

De UNIENFTO / FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP- pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. 

Wanneer en waar? 

De ABP-presentaties worden gehouden op diverse avonden in november/december 2018 en januari 2019 van 18.00 – 19.30 uur: 

·      · maandag 5 november a.s. in Meppel 

·      · dinsdag 27 november a.s. in Zwijndrecht 

·      · woensdag 28 november a.s. in Zaandam 

·      · dinsdag 4 december a.s. in Zeist 

·      · donderdag 6 december a.s. in Arnhem 

·      · dinsdag 29 januari a.s. in Tilburg 

Pensioen is belangrijk! 

Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent het ABP pensioen vanaf 2014 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen. Vragen die hierbij kunnen leven zijn: 

·eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen?
·wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
·hoe hoog is het nabestaandenpensioen; kan ik nabestaandenpensioen ook uitruilen 

voor meer eigen pensioen of juist andersom?
·kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?
·ik wil zelf berekeningen maken: Hoe werkt MijnABP? 

De FvOv maakt deel uit van de CMHF/VCP . 

De FvOv bestaat uit KVLO, LBBO, Levende Talen, NVLF, NVON, NVOP, NVS-NVL, NVvW, UNIENFTOVLS en VONKC 

Leven deze vragen ook bij u?
Meldt u zich dan aan voor een informatieavond! KLIK HIER........

Toelichting aanmeldingssysteem 

Zodra u zich aangemeld heeft, ontvangt u een bevestigingsmail. Als u deze bevestigingsmail niet ontvangt dan heeft u de aanmelding niet volledig afgemaakt.
U kunt zelf de aanmelding annuleren als dat nodig is, de procedure hiervoor vindt u in de bevestigingsmail zoals hierboven genoemd. 

Praktisch zaken 

·      · De ABP/FvOv-bijeenkomsten zijn gratis. 

·      · Via de info [+] blokjes in het ABP-aanmeldingssysteem vindt u de adresgegevens. 

·      · Inloop is vanaf 17.30 uur, het programma van 18.00 tot ± 19.30 uur. 

·      · Voor broodjes wordt gezorgd: vanaf 17.30 uur smakelijk eten gewenst! 

·      · Ter plekke wordt gevraagd om aan te geven van welke FvOv-vereniging u lid bent. 

De CMHF herkent zich in de oproep voor meer geld voor de publieke sector, #Overheidop1. De manier waarop de oproep nu gestalte krijgt is er echter een waar de CMHF zichzelf niet in herkent aldus Rob Hunnego, voorzitter CMHF. 

De bezuinigingen op de publieke sector bedroegen sinds 2010 in totaal ruim EURO 60 miljard, in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Dat leidde tot een jarenlange nullijn voor ambtenaren en onbesuisde reorganisaties om de overheid drastisch te verkleinen.
Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de uitvoering van overheidsbeleid in de knel komt, onder meer bij de belastingdienst, de zorg, het onderwijs, de politie en de krijgsmacht, aldus Hunnego. 

Het is daarom goed dat er weer breed aandacht is voor een goed functionerende overheidsdienst en dat de overheid zelf ook weer oog heeft voor de opgelopen werkdruk en de zwakke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. 

Morgen organiseert de FNV op initiatief van Publieke Sector in Actie (eerder: PO in actie) een manifestatie voor meer geld voor de publieke sector. Een doel dat door de CMHF volmondig wordt onderschreven. Wat dat betreft geen discussie: na jaren van bezuinigingen wordt het tijd voor investeren. Al was het alleen maar om op het oude niveau terug te komen! 

De manier waarop wordt door de CMHF echter niet onderschreven.
Van een actie voor meer geld voor de publieke sector heeft de actie allengs meer een politiek karakter gekregen met de strekking “weg met dit kabinet”. Dit komt mede doordat de linkse oppositie zich achter de actie heeft geschaard. 

De CMHF is politiek ongebonden en heeft als kerndoelstelling de belangenbehartiging van de (publieke) professional in al zijn facetten. Daarmee verhoudt de geplande actie van morgenavond zich niet (meer). Overigens kunnen bij de CMHF aangesloten verenigingen hun eigen afweging maken, aldus Hunnego.

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer!! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan via www.pensioenlab.nl/aanmelden of door te mailen aan aanmelden@pensioenlab.nl!

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van oktober 2018 tot mei 2019 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Meld je dan nu aan door te mailen naar aanmelden@pensioenlab.nl en zie voor meer informatie de flyer (pdf.).

Wat is Pensioenlab? 
In mei 2014 hebben de jongeren van VCP, FNV en CNV en de Stichting Pensioenlab opgericht. Onderdeel van de Stichting is het PensioenLab. Het PensioenLab bestaat uit ongeveer vijftig jongeren (tot en met 35 jaar) die nadenken over allerlei aspecten die met pensioen te maken hebben: diversiteit, communicatie vanuit de pensioenfondsen, solidariteit, de toekomst van het stelsel, keuzevrijheid etc. Het wordt alweer de zevende keer dat er een groep van ruim vijftig enthousiaste jongeren gaat nadenken over ons pensioenstelsel.

Van de zijde van de VCP Young Professionals is Jonas Teuwen afgevaardigd als secretaris van Stichting Pensioenlab. Meer weten? Ga naar www.pensioenlab.nl.

Als teamlid je talenten goed uit de verf laten komen, vitaal en met plezier naar je werk gaan. Elkaar op de juiste momenten motiveren en betrokken houden bij het werk, zodat iedereen beter kan werken. Dat zijn de doelen van de methode ‘Blijvende verbinding’ voor het mbo. De methode is samen met vijf mbo-instellingen door SOM ontwikkeld. Ze hebben ermee geëxperimenteerd en op basis van hun ervaringen een aanpak geschreven. De methode is in te zetten als leidinggevende, hrm’er, of docent. Zelf aan de slag? Er zijn nu een handig stappenplan en een flyer beschikbaar om de methode toe te passen en collega’s te enthousiasmeren. 

Hoe werkt het

Het achterliggende principe van ‘Blijvende verbinding’ is de werksituatie te verbeteren door:

  • De individuele wensen voor ontwikkeling en leervragen te verbinden aan de teamdoelstellingen.
  • Vervolgens te kijken aan welke knoppen je hiervoor kunt draaien (bijvoorbeeld in het werkproces) en hier concrete afspraken over te maken.
  • De methode bestaat uit twee teamsessies van ongeveer een halve dag en vergt van ieder teamlid circa een uur voorbereiding. 
  • Je behandelt tijdens deze sessies verschillende vragen. Waarom hebben jij en je collega’s voor dit vak gekozen? Wat drijft jullie? Welke kwaliteiten hebben jullie en hoe kun je die het beste inzetten? En welke mogelijkheden zijn er om te verbeteren?

Praktijkvoorbeelden

Als je benieuwd bent wat Blijvende Verbinding deelnemende mbo-instellingen heeft opgeleverd lees dan de interviews met Kris Possel van het Horizon College in Hoornen Douwe Jan de Jong, zorgcoördinator en docent bij Helicon Opleidingenin Boxtel en werkzaam voor Helicon Academy.

Inhoudelijke verdieping

Zoek je meer inhoudelijke verdieping? Lees dan het achtergrondartikel, geschreven door onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de methodiek ‘Blijvende verbinding’.

Alle downloads op een rij

Vragen? Neem dan contact op met SOM: 070 376 59 81 of info@sommbo.nl.

Achtergrondinformatie

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de methodiek was om de sector zelf er intensief bij te betrekken. In 2017 zijn daarom verschillende mbo-instellingen, samen met onderzoekers en een coach, een zoektocht gestart naar een manier om duurzame inzetbaarheid op teamniveau op te pakken. De zoektocht was erop gericht om een methodiek te ontwerpen die preventief werkt, in teams kan worden ingezet en bijdraagt aan de realisatie van een duurzame werksituatie.

 

Meer nieuws