De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

De minister van Onderwijs moet snel duidelijk maken wat de betekenis is van de ‘hoofdlijnen van de begroting’ in het mbo. Sinds dit jaar hebben ondernemingsraden op deze hoofdlijnen instemmingsrecht. De huidige definitie van het begrip leidt echter tot veel meningsverschillen. 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de UNIENFTO en de andere bonden die actief zijn in het mbo dat de minister zo snel mogelijk een heldere definitie moet geven van de hoofdlijnen: ‘De ervaring in het hbo leert dat er sprake is van een groot verschil in uitleg tussen de instellingen in deze sector. Het onderwijs is niet gediend met dergelijke onduidelijkheid.

De bonden willen dat de definitie wordt vastgelegd in de wet en vragen of de minister dit wil doen via een Algemene Maatregel van Bestuur. Dat moet snel gebeuren, want er zijn nu al flinke meningsverschillen tussen mbo-werkgevers en ondernemingsraden over waar ze nu precies instemmingsrecht op hebben.

Voor de brief, KLIK HIER……..

 

Ziekteverzuim. 

Het is voor niemand een pretje. Hoe zat het ook alweer met voorkomen en genezen? Dat wil immers iedereen. Om die wens kracht bij te zetten organiseert de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO SOM op 21 en 28 maart in de avond een webinar voor leidinggevenden. In slechts twee keer een uurtje bent u op de hoogte van de actualiteit. Ook ontvangt en deelt u praktische tips. Alles in een effectieve en laagdrempelige leeromgeving. 

Het webinar bestaat uit twee delen.

dinsdag 21 maart, 20.00 – 21.00 uur

Over voorbeelden van verzuimsituaties.

Welke aanpak kiezen leidinggevenden daarbij?

Wat mag wel, wat mag niet? 

dinsdag 28 maart, 20.00 – 21.00 uur

Over leiderschap en het beïnvloeden van de cultuur van uw team.

 Tips om elkaar aan te spreken en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.


U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!
Meer weten? Klik op deze link voor achtergrondinformatie en aanmelden.
Bent u enthousiast? Deel dan vooral deze uitnodiging met collega leidinggevenden.


Met vriendelijke groet,  

SOM – Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO

 
 
 

Het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de studiefinanciering moet ten goede te komen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Daarvoor pleiten vier vakorganisaties (o.a. UNIENFTO en VAWO) en drie vakcentrales (VCP, FNV en CNV) in een brief aan de Tweede Kamercommissie OCW. Volgens de drie vakcentrales is de werkdruk enorm gegroeid: er zijn meer studenten bijgekomen maar nauwelijks meer docenten. Daarnaast is de flexibilisering  doorgeslagen en is er sprake van massaal onderwijs op universiteiten en hogescholen.

Kleinschalig en uitdagend onderwijs
Tijdens de invoering van het leenstelsel, in 2015, was de belofte dat de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger onderwijs omhoog zou gaan. De vakorganisaties vinden dat deze belofte gestand moet krijgen door te investeren in kleinschalig en uitdagend onderwijs en kritisch ongebonden onderzoek met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De beloofde 4000 extra docenten moeten er in elk geval komen, schrijven de vakcentrales.

Meer vaste banen
Ook stabiele en structurele bekostiging van het hoger onderwijs is van groot belang, want hiermee kan de enorme toename van flexibilisering binnen het hoger onderwijs worden gestopt. Er moeten meer vaste banen, stabiele contracten en carrièrepaden in het hoger onderwijs komen. Bovendien moet in het wetenschappelijk onderwijs een groter deel van de middelen naar de eerste geldstroom, zodat er kan worden geïnvesteerd in structurele academische posities van universitaire (hoofd)docenten.

Samenwerking beroepenveld
Verder willen de vakorganisaties afspraken over kwaliteit maken die vooral regionaal moeten worden vormgegeven in samenwerking met het beroepenveld (studenten, vakorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties), waarbij de eindverantwoordelijkheid van het onderwijs bij de onderwijsinstellingen blijft. De huidige prestatieafspraken houden te weinig rekening met kwaliteitsopvattingen van studenten, docenten en het ondersteunend personeel.

Bestedingsnorm
Als laatste dienen er landelijke normen voor de besteding van de lumpsum te komen, het geld dat het onderwijs mag besteden aan personeel en materiaal. De huidige bestedingsvrijheid van besturen leidt ertoe dat er nu geen garanties zijn dat middelen ook daadwerkelijk naar onderwijs gaan. 

U bent van harte welkom op het Nationaal Onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs waar o.a. Paul van Meenen (D66), Diederik Olders (SP), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD), Loes Ypma (PvdA) en Rik Grashoff (GroenLinks) met elkaar en met u in debat gaan over de meest actuele onderwijsthema’s onder leiding van Clairy Polak. Daarnaast spreekt Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW, in een column over het belang van investeren in onderwijs.

Locatie en ontvangst

Maandag 6 februari 2017 van 18.30 tot 20.30 uur in Nieuwspoort Den Haag.

Vanaf 17.45 uur staat een broodmaaltijd klaar en na afloop is er een borrel.

Deelname is gratis, het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan!!

Stichting van het Onderwijs: voor toegankelijk en flexibel onderwijs

Als platform van alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs organiseert de Stichting van het Onderwijs dit debat om, net als in de verkiezingstijd vier jaar geleden, onderwijs hoog op de politieke agenda te houden.

In aanloop naar de verkiezingen doet de Stichting een oproep aan de politiek tot een aantal sectoroverstijgende maatregelen en investeringen. Om samen de brede opdracht van het onderwijs elke dag te kunnen realiseren, staan we voor toegankelijk en flexibel onderwijs dat gelijke kansen biedt. Onderwijs waarbij we de talenten van èlke leerling en student optimaal ontwikkelen, ongeacht afkomst of opleidingsniveau van ouders. Dat vraagt om keuzes. Hoe kijken politici aan tegen bijvoorbeeld een ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar, de scholing van kwetsbare groepen en werknemers en de wijze van verantwoording van onderwijsinstellingen? Hoe bewaken we de hoge kwaliteit van ons onderwijs, welke ruimte krijgen de onderwijsprofessionals en moet er meer geïnvesteerd worden in onderwijs of juist niet?

Daarover gaan we met de onderwijswoordvoerders, de voorzitters van de sociale partners in het onderwijs en met u in debat.

Van primair tot academisch onderwijs

Het debat is voor iedere betrokkene bij het primair onderwijs tot en met het academisch onderwijs, van docent tot bestuurder tot leerling of student.

De arbeidsmarktplatforms werken voor en samen met werkgevers en werknemers in het onderwijs. Zij worden bestuurd door de sociale partners (werkgevers en werknemers) in het onderwijs waaronder de UNIENFTO / FvOv.

Samen met scholen zetten de arbeidsmarktplatforms zich in om vraagstukken op te lossen op het gebied van:

• arbeidsmarkt;

• mobiliteit;

• professionalisering;

• veilig, gezond en vitaal werken.

Zij ondersteunen schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners.

Arbeidsmarktplatform PO, Voion, Som en Zestor ontsluiten kennis, doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe instrumenten en adviseren en begeleiden scholen in (pilot)projecten. Ook initieren en faciliteren ze netwerken op verschillende niveaus, publiceren ze good practices en bieden ze trainingen aan.

 

ARBO-catalogussen

Voortgezet onderwijs      Middelbaar beroepsonderwijs      Hoger beroepsonderwijs

Recente berichten

Onderwijsatlas toont recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen

Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Thema’s die de aandacht vragen in het voortgezet onderwijs. De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen rond deze thema’s zien. … Lees meer

Arbeidsmarkt primair onderwijs in beeld

Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. … Lees meer

Vernieuwde website voor iedereen die leraar wil worden

Iedereen die leraar wil worden in het voortgezet onderwijs vindt op www.wordleraarinhetvo.nl informatie over het leraarschap en de weg daar naartoe. De website is onlangs vernieuwd en is nu ook gebruiksvriendelijk voor bezoek via smartphone en tablet.

Wordleraarinhetvo.nl geeft op basis van iemands achtergrond, … Lees meer

Meer nieuws