De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Welkom bij de UNIENFTO !

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP. De onderwijsbonden binnen de CMHF, dus ook de UNIENFTO, hebben zich gebundeld in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan

Laatste nieuws

De definitieve teksten CAO-MBO 2018-2020 en de financiele arbeidsvoorwaarden zijn bekend.

Onderstaand treft u ze aan.

tekst CAO-MBO 2018-2020

tekst financiele arbeidsvoorwaarden cao mbo 2018-2020

 

De VCP heeft op 29 oktober jl. samen met FNV en CNV een publieke statement omtrent de rekenregels bij de pensioenen naar buiten gebracht. Dit omdat de minister de Kamer, de Pensioenfederatie en het Financieel Dagblad heeft laten weten dat de rekenrente met het nieuwe contract, waarover wordt onderhandeld in de SER, niet zal wijzigen. “Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient dan ook meer vertrouwen van de minister”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Wat de drie vakcentrales betreft kan het nieuwe contract onmogelijk goed functioneren zonder betere rekenregels, schrijven zij op joop.nl.Inhoudelijk is dit geen nieuw standpunt. Maar door de publieke discussie zien de drie vakcentrales zich nu genoodzaakt om met dit standpunt eveneens naar buiten te treden.

Pensioenstelsel verdient meer vertrouwen van minister

Nederland heeft, volgens bureau Mercer, het beste pensioenstelsel ter wereld. Toch kan het nog beter. Vooral het vertrouwen in het stelsel in Nederland zelf is bedroevend laag. Dat heeft een flinke knauw gekregen door discussie over pensioenpotten die leeg zouden raken, over kortingen die dreigen en door tien jaar niet indexeren. En komt allemaal, zo schreven de directeuren van onze vijf grootste pensioenfondsen een maand geleden in NRC, doordat de fondsen voorzichtigheid op voorzichtigheid moeten stapelen. Het pensioen is door de crisis en de strenge regels die daarna zijn ingevoerd niet zozeer minder zeker, maar vooral zeker minder geworden. Het is de hoogste tijd om dat vertrouwen te herstellen. En daarvoor is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Dat kan, maar dan moet de minister wel willen meewerken.

Goed pensioen voor iedereen

De vakbonden FNV, CNV en VCP knokken voor een goed pensioen voor iedereen. We bevechten bij werkgevers dat zoveel mogelijk mensen een aanvullend pensioen opbouwen. Ook uitzendkrachten, payrollers en zzp'ers moeten zoveel mogelijk onder de pensioenregelingen in bedrijfstakken komen te vallen. Van het kabinet eisen we dat mensen ook in goede gezondheid hun pensioen kunnen halen. Dat betekent dat echt iets moet gebeuren aan de te snelle stijging van de AOW-leeftijd. En dat de boetes op eerder stoppen van tafel gaan, zodat we in bedrijven en sectoren weer afspraken kunnen maken over eerlijk stoppen met werken.

Collectief en solidair

In de SER onderhandelen we – al een tijdje – over een nieuw pensioencontract dat het beste pensioenstelsel verder versterkt. Dat moet een solidair en collectief contract worden. Waarin de rendementen die pensioenfondsen namens de deelnemers realiseren, ook bij de deelnemers terecht komen. En waarbij in voor- en tegenspoed de risico's nog steeds door alle deelnemers samen worden opgevangen. Dat nieuwe contract vereist andere rekenregels en een aangepast toetsingskader. Anders werkt het niet. En daar liggen De Nederlandse Bank en de minister nog dwars.

Betere rekenregels
Om de overgang naar een nieuw contract te kunnen financieren, zicht te bieden op de gewenste indexatie en om werkenden ook in het nieuwe contract een fatsoenlijke pensioenopbouw te kunnen geven, bieden de huidige rekenregels geen soelaas. Die regels zijn gebaseerd op uiterste voorzichtigheid; op hoge buffervereisten en een extreem lage risicovrije rente. De huidige regels passen misschien nog bij de nominale zekerheid die het huidige contract biedt. Je kunt in theorie in elk geval volhouden dat bij een risicovrij pensioen een risicovrije rente gehanteerd dient te worden.

Maar het nieuwe collectieve contract beoogt geen nominale zekerheid, maar wel stabiliteit en meedelen in werkelijk behaalde rendementen tussen generaties. Dat nieuwe pensioencontract erkent de werkelijkheid dat pensioen het resultaat is van de premie die je inlegt en het rendement dat daarmee collectief behaald kan worden. Dat is niet risicovrij. En tòch houdt De Nederlandse Bank vol dat dezelfde risicovrije rente gebruikt dient te worden om de verplichtingen te bepalen. Ook al zijn die verplichtingen minder zeker. Voormalig CPB-directeur Coen Teulings bepleitte daarom vorige week in het Financieel Dagblad al dat minister Koolmees dit advies van De Nederlandse Bank zou moeten negeren. De minister lijkt dit niet van plan, zoals blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer.

Pensioenopbouw van jongeren beschermen

In Pensioen Pro schreven de geleerden Jean Frijns, René Maatman en Jelle Mensonides dan ook dat de minister door het omarmen van deze onrealistische visie van De Nederlandse Bank de sociale partners in de verdediging drukt en de onderhandelaars klem zet. Zij vragen zich af of sociale partners nu nog wel een pensioenakkoord durven te sluiten. 

Het is echter geen kwestie van durven. Je springt ook niet in een zwembad als er onvoldoende water in zit. Voor een stabiele pensioenopbouw voor – met name jongere – werkenden is in het beoogde nieuwe contract een stabiele langetermijnrente noodzakelijk. En die zal zeker beter moeten zijn dan de instabiele en extreem lage langetermijnrente (UFR). Zo geldt voor verzekeraars ook nu al de Europese rekenrente die stabieler en hoger is.

Maar blijft de UFR zoals die nu is, dan bouwen alle jongeren die straks in het nieuwe contract instromen niet meer, maar juist minder pensioen op. Bovendien blijft indexatie van pensioen en pensioenopbouw nog steeds hoogst onzeker en is de transitie dan zeker onbetaalbaar. Bij een nieuw contract horen nieuwe, bijpassende rekenregels. Wie dat blokkeert, legt automatisch een onneembare hindernis op de weg naar het nieuwe contract en daarmee op een pensioendeal met sociale partners.

De vakbondsonderhandelaars over pensioenen in de SER: 

Nic van Holstein, voorzitter VCP 
Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV 
Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter CNV

 

Op 4 oktober jl. heeft de minister de herziene Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De Code draait om de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. 

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een beleidsarme herziening van de Code Pensioenfondsen door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP. Dit na aanbeveling van de monitoringscommissie, die toezicht houdt op de naleving van de code. De VCP hoopt dat de sector dienstbaar gebruik zal gaan maken van deze herziene code. 

Bondiger en beter bruikbaar

De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie ondersteunde deze aanbeveling, zodat de normen nu zijn ingedeeld naar acht thema's. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven. Doel van de herziening was om de Code beter bruikbaar te maken. 

Indeling naar acht thema's

De code is in het aantal normen teruggebracht, omdat een aantal normen overlap vertoonde met de huidige wet- en regelgeving of omdat zij dubbelop waren. Deze normen zijn ingedeeld naar de volgende acht thema's: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen en tot slot transparantie bevorderen. 

Een aantal nieuwe onderdelen

Inhoudelijk zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Norm 39 waarin de benoeming en het ontslag van de leden verantwoordingsorgaan wordt beschreven, is specifieker gemaakt. Zo kan een bestuur in bijzondere omstandigheden een lid van het verantwoordingsorgaan alleen ontslaan na het horen van het intern toezicht. Ook wordt er voortaan op het gebied van het bevorderen van diversiteit aan het bestuur om een stappenplan gevraagd (norm 33). Verder is de bepaling over de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28). Ook is voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

Bron: VCP, Vakcentrale voor Professionals

De UNIENFTO / FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP- pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. 

Wanneer en waar? 

De ABP-presentaties worden gehouden op diverse avonden in november/december 2018 en januari 2019 van 18.00 – 19.30 uur: 

·      · maandag 5 november a.s. in Meppel 

·      · dinsdag 27 november a.s. in Zwijndrecht 

·      · woensdag 28 november a.s. in Zaandam 

·      · dinsdag 4 december a.s. in Zeist 

·      · donderdag 6 december a.s. in Arnhem 

·      · dinsdag 29 januari a.s. in Tilburg 

Pensioen is belangrijk! 

Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent het ABP pensioen vanaf 2014 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen. Vragen die hierbij kunnen leven zijn: 

·eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen?
·wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
·hoe hoog is het nabestaandenpensioen; kan ik nabestaandenpensioen ook uitruilen 

voor meer eigen pensioen of juist andersom?
·kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?
·ik wil zelf berekeningen maken: Hoe werkt MijnABP? 

De FvOv maakt deel uit van de CMHF/VCP . 

De FvOv bestaat uit KVLO, LBBO, Levende Talen, NVLF, NVON, NVOP, NVS-NVL, NVvW, UNIENFTOVLS en VONKC 

Leven deze vragen ook bij u?
Meldt u zich dan aan voor een informatieavond! KLIK HIER........

Toelichting aanmeldingssysteem 

Zodra u zich aangemeld heeft, ontvangt u een bevestigingsmail. Als u deze bevestigingsmail niet ontvangt dan heeft u de aanmelding niet volledig afgemaakt.
U kunt zelf de aanmelding annuleren als dat nodig is, de procedure hiervoor vindt u in de bevestigingsmail zoals hierboven genoemd. 

Praktisch zaken 

·      · De ABP/FvOv-bijeenkomsten zijn gratis. 

·      · Via de info [+] blokjes in het ABP-aanmeldingssysteem vindt u de adresgegevens. 

·      · Inloop is vanaf 17.30 uur, het programma van 18.00 tot ± 19.30 uur. 

·      · Voor broodjes wordt gezorgd: vanaf 17.30 uur smakelijk eten gewenst! 

·      · Ter plekke wordt gevraagd om aan te geven van welke FvOv-vereniging u lid bent. 

De CMHF herkent zich in de oproep voor meer geld voor de publieke sector, #Overheidop1. De manier waarop de oproep nu gestalte krijgt is er echter een waar de CMHF zichzelf niet in herkent aldus Rob Hunnego, voorzitter CMHF. 

De bezuinigingen op de publieke sector bedroegen sinds 2010 in totaal ruim EURO 60 miljard, in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Dat leidde tot een jarenlange nullijn voor ambtenaren en onbesuisde reorganisaties om de overheid drastisch te verkleinen.
Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de uitvoering van overheidsbeleid in de knel komt, onder meer bij de belastingdienst, de zorg, het onderwijs, de politie en de krijgsmacht, aldus Hunnego. 

Het is daarom goed dat er weer breed aandacht is voor een goed functionerende overheidsdienst en dat de overheid zelf ook weer oog heeft voor de opgelopen werkdruk en de zwakke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. 

Morgen organiseert de FNV op initiatief van Publieke Sector in Actie (eerder: PO in actie) een manifestatie voor meer geld voor de publieke sector. Een doel dat door de CMHF volmondig wordt onderschreven. Wat dat betreft geen discussie: na jaren van bezuinigingen wordt het tijd voor investeren. Al was het alleen maar om op het oude niveau terug te komen! 

De manier waarop wordt door de CMHF echter niet onderschreven.
Van een actie voor meer geld voor de publieke sector heeft de actie allengs meer een politiek karakter gekregen met de strekking “weg met dit kabinet”. Dit komt mede doordat de linkse oppositie zich achter de actie heeft geschaard. 

De CMHF is politiek ongebonden en heeft als kerndoelstelling de belangenbehartiging van de (publieke) professional in al zijn facetten. Daarmee verhoudt de geplande actie van morgenavond zich niet (meer). Overigens kunnen bij de CMHF aangesloten verenigingen hun eigen afweging maken, aldus Hunnego.

Meer nieuws