De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

Contributieregeling 2015

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de UNIENFTO op 4 november 2014

Categorie

Bruto maandinkomen

Contributie in maandelijkse termijnen *

Jaarcontributie bij betaling vóór 15 maart **

1

≥ 2950

16,50

196

2

2550 t/m 2949

14,50

172

3

2150 t/m 2549

12,50

148

4

1600 t/m 2149

 8,25

 97

5

< 1600

 5,75

 67

6

WW/vroegpensioen

 7,00

 82

7

Gepensioneerden

 5,00

 58

8

Studenten

 nihil

 nihil

* Betaling in maandelijkse termijnen  kan uitsluitend geschieden door automatische incasso door de UNIENFTO.

** Jaarbetaling geschiedt door automatische incasso of via acceptgiro. Bij betaling van de jaarcontributie na 15 maart wordt minimaal € 8 inningskosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Wie echter in de loop van het jaar in de categorie 6 of 7 valt, is vanaf dat tijdstip de daarvoor geldende bijdrage verschuldigd.

G. Jacobse, Penningmeester

 

Algemene bepalingen

·   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015

·   Het contributiebedrag is afhankelijk van de inkomenscategorie volgens de tabel. Het contributiebedrag wordt gebaseerd op de categorie in het voorgaande jaar, tenzij u tijdig schriftelijk een wijziging van inkomenscategorie aan het UNIENFTO-bureau doorgeeft.

·   Onder bruto maandinkomen wordt verstaan het bruto maandsalaris of pensioen plus eventueel invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage of werkloosheidsuitkering.

·   Leden waarvan de partner ook lid is van de UNIENFTO, kunnen aangeven dat zij slechts één tijdschrift hoeven te ontvangen. Eén van de partners heeft in dat geval recht op een reductie van 34 euro.

·   De reductie voor een dubbellidmaatschap binnen de CMHF bedraagt € 11.

·   Leden die voor het eerst toetreden krijgen gedurende de eerste 12 maanden van hun lidmaatschap 50% reductie.

·   Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, is contributie verschuldigd over zoveel twaalfde delen als het verenigingsjaar nog maanden telt. Alle andere bepalingen zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

·   Het Hoofdbestuur is gemachtigd in verband met een ledenwerfactie tijdelijk af te wijken van de genoemde bedragen.

·   Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het UNIENFTO-bureau, uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

·   Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie verschuldigd over het hele verenigingsjaar waarin de beëindiging plaatsvindt.

·   Alle kosten voor aanmaning en invordering komen ten laste van het betrokken lid.

 

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan