De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele
en onderwijskundige belangen van haar leden.

 

 

    Contributietabel UNIENFTO 2019, vastgesteld door de AV dd 17 17oktober 2017

Categorie

Bruto maandinkomen

Bruto maandinkomen

Contributie maandelijks termijnen 2019

Jaarcontributie bij betaling ineens 2019

1

≥ 2950

≥ 3100

17,50

206

2

2550 t/m 2949

2675 t/m 3100

15,25

181

3

2150 t/m 2549

2250 t/m 2675

13,50

156

4

1600 t/m 2149

1700 t/m 2250

8,75

102

5

< 1600

< 1700

6,00

71

6

WW

 

7,25

83

7

Gepensioneerden

 

5,00

58

8

Studenten

 

 

nihil

 

* Betaling in maandelijkse termijnen kan uitsluitend geschieden door automatische incasso door de UNIENFTO.

** Jaarbetaling geschiedt door automatische incasso of via acceptgiro. Bij betalingvan de jaarcontributie na15 maart wordt minimaal € 10 inningskosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Wie echter in de loop van het jaar in de categorie 6 of 7 valt, is vanaf dat tijdstip de daarvoor geldende bijdrage verschuldigd.

Algemene bepalingen

·   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

·   Het contributiebedrag is afhankelijk van de inkomenscategorie volgens de tabel. Het contributiebedrag wordt gebaseerd op de categorie in het voorgaande jaar, tenzij u tijdig schriftelijk een wijziging van inkomenscategorie aan het UNIENFTO-bureau doorgeeft.

·   Onder bruto maandinkomen wordt verstaan het bruto maandsalaris of pensioen plus eventueel invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage of werkloosheidsuitkering.

·   Leden waarvan de partner ook lid is van de UNIENFTO,kunnen aangeven dat zij slechts één tijdschrift hoeven te ontvangen. Eén van de partners heeft in dat geval recht op een reductie van 34 euro.

·   De reductie voor een dubbellidmaatschap binnen de CMHF bedraagt € 11. 

·   Leden die voor het eerst toetreden krijgen gedurende de eerste 12 maanden van hun lidmaatschap 50% reductie.

·   Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, is contributie verschuldigd over zoveel twaalfde delen als het verenigingsjaar nog maanden telt. Alle andere bepalingen zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

·   Het Hoofdbestuur is gemachtigd in verband met een ledenwerfactie tijdelijk af te wijken van de genoemde bedragen.

·   Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het UNIENFTO-bureau, uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

·   Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie verschuldigd over het hele verenigingsjaar waarin de beëindiging plaatsvindt.

·   Alle kosten voor aanmaning en invordering komen ten laste van het betrokken lid.

 

Neem nu contact op  Meld u direct aan