Cao MBO technisch aangepast

De FvOv, waarvan de UNIENFTO deel uitmaakt, heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een technisch aangepaste cao mbo met een looptijd tot 1 mei 2022. De huidige/vorige cao liep tot 1 december 21

De vorige cao was ook kortlopend omdat we:

  • De loonruimte voor 2021 zo snel mogelijk wilden verwerken in uw loon.
  • We in afwachting van afspraken over de functiemix, waarbij de overheid betrokken is, een halt wilden toeroepen aan de downgrading binnen de docentenfuncties.

Zoals u ongetwijfeld weet duurt de formatie van een nieuw kabinet langer dan verwacht. Dat betekent dat we nog niet weten wat de nieuwe regering voor plannen voor het MBO heeft en deze dus ook nog niet kunnen verwerken in de cao. Inmiddels is wel de wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs door beide kamers aanvaard. Deze laatste wet noopt wel tot enige wijzigingen in de cao.

Gevolgen Wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs

De wet regelt onder meer een vereenvoudiging van de samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor krijgen zij meer mogelijkheden om de gevolgen van krimp op te vangen, wat ook de aanleiding voor het wetsvoorstel vormt. AOC’s en vakscholen worden beroepscolleges. De aanpassing van de cao heeft betrekking op hetgeen gebeurd als een school vallend onder de cao VO en een school vallend onder de cao MBO gaan fuseren of splitsen.

De komst van de wet kan leiden tot meer fusies en dus ook tot meer “overplaatsingen” van medewerkers. We zien het werkgebied van instellingen steeds groter worden. Daarom was het voor ons van belang om het wijzigen van de standplaats nader te regelen. Bij het besluit tot wijzigen van de standplaats moet werkgever in het vervolg duidelijk maken hoe in redelijkheid de belangen van de organisatie zijn afgewogen tegen de belangen van de werknemer. Bij de belangenafweging moet de werkgever rekening houden met o.a. werktijden, reisafstand/-tijd en privéomstandigheden van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer volgens de nieuwe afspraak tegen het besluit in beroep gaan bij de commissie van beroep.

Aanpassen minimumloon

In deze cao wordt ook uitvoering gegeven aan de ambitie die sociale partners in de cao mbo 2021 reeds hadden uitgesproken tot het verhogen van het minimumuurloon naar €14. Dit minimumuurloon zal, vertaald naar een maandsalaris, per 1 december 2021 leiden tot een maandloon van minimaal 1935 euro bruto.

Procesafspraken

De procesafspraken uit de vorige cao mbo worden verlengd. Daaraan worden toegevoegd een afspraak om te verplaatsingskostenregeling (reiskosten etc.) opnieuw te gaan bekijken en om de status van de cao (standaard of minimum) te verhelderen.

De gezamenlijke vakbonden leggen het akkoord met een positief advies aan de leden voor.

Voor het onderhandelaarsakkoord, KLIK HIER …….. 

Uw mening telt! Vul daarom onderstaand formulier in en verzend het naar ons. Dank daarvoor!

cao mbo 2022-2023