Een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs

content-img-one

Een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs 18-06-2018 12:14

Naarmate de zomervakantie nadert, krijgt men aan de diverse cao-tafels vaak meer haast om tot een onderhandelaarsakkoord te komen, zo ook dit jaar! Nadat eerder al in het hbo en het po een aakkoord was gesloten, kwam er half juni een akkoord in het voortgezet onderwijs. Leden van de UNIENFTOdie in het voortgezet onderwijs werken kunnen hun JA of NEE over dit cao-akkoord tot en met 5 juli a.s. laten horen door een mail te sturen aan john.verschuren@unienfto.nl. Om uw mening te kunnen vormen, hebben we hieronder de voornaamste feiten en meningen omtrent het akkoord voor u op een rijtje gezet. In de bijlage treft u het complete onderhandelaarsakkoord aan!

Wat is over werkdruk afgesproken?

Voor leraren is afgesproken dat de lestaak wordt verminderd. De vrijkomende tijd wordt als ontwikkeltijd in de jaartaak opgenomen. Zo kunnen leraren meer tijd besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en wordt er iets gedaan aan de werkdruk. In deze cao wordt een eerste stap gezet door op te nemen dat de lestaak met 50 klokuren (1 lesuur van 50 minuten) wordt verminderd.

Voor OOP’ers is afgesproken dat werkdruk een vast aandachtspunt moet zijn in de functioneringsgesprekken. De onderhandelaars benadrukken dat de afspraak in de cao slechts een eerste stap is en dat extra geld van de overheid nodig is. Daarvoor gaan bonden en VO-raad samen optrekken richting het kabinet.

Wanneer gaat de afspraak over vermindering van de lestaak in?

Op scholen waar de lestaak is vastgelegd op 750 klokuren per jaar (de meeste scholen) zal de lestaak worden teruggebracht naar 720 klokuren. Deze afspraak gaat in op 1 augustus 2019. Het onderwijsprogramma en de lessentabel op de scholen moet worden aangepast om vermindering van de lestaak mogelijk te maken. Daarna kan de vrijkomende ontwikkeltijd in de jaartaak van iedere leraar worden opgenomen.

Wat is over het loon afgesproken?

Onderwijzend en ondersteunend personeel en schoolleiders krijgen een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele betaling van 1% in oktober 2018.

Daarnaast wordt een toelage die nu apart op de loonstrook staat, de zogenoemde “inkomenstoelage”, onderdeel van het loon. Voordeel daarvan is dat de hoogte van de toelage dan meestijgt met de salarisverhogingen. Voor leraren die (gaan) werken als teamleider in OOP-schaal 12 is afgesproken dat zij, net als de leraren waaraan zij leidinggeven, een bindingstoelage krijgen. Zonder de bindingstoelage gaan leraren er namelijk op achteruit als ze teamleider worden.

Wat is voor het OOP afgesproken?

In het onderhandelaarsakkoord is apart aandacht besteed aan de positie van OOP’ers.

Naast de afspraak om in het functioneringsgesprek apart aandacht te besteden aan de werkdruk, is er het komende jaar extra aandacht voor loopbaanontwikkeling en professionalisering van OOP’ers. Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om scholen te stimuleren in het functiegebouw aandacht te besteden aan de doorgroeimogelijkheden van OOP’ers. In de functioneringsgesprekken van OOP’ers moet loopbaanontwikkeling aan de orde komen. Het budget voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten wordt voor het OOP gelijkgetrokken met dat van het OP. Het wordt verhoogd van 500 naar 600 euro (naar rato).

Hoe zit met tijdelijke contracten?

Uitgangspunt in het voortgezet onderwijs is een vast contract of uitzicht daarop. De mogelijkheden om tijdelijke contracten af te sluiten zijn in de cao beperkt.

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat tijdelijke contracten voor in totaal vier jaar mogelijk zijn, wanneer leraren nog geen onderwijsbevoegdheid hebben. Zodra een leraar zijn bevoegdheid haalt, wordt hij benoemd voor onbepaalde tijd.

Voor tijdelijke contracten die bedoeld zijn om in een tijdelijke vacature te voorzien, is verduidelijkt dat dit contracten kunnen zijn voor telkens ten hoogste één jaar. De totale duur van elkaar opvolgende contracten is twee jaar. Er zijn maximaal drie contracten mogelijk.

Wat vindt de FvOv/UNIENFTO van het akkoord?

De onderhandelaars hebben een opdracht meegekregen: zorg dat er een betekenisvolle stap wordt gezet in het werkdrukdossier. Zorg ook dat die afspraken in de cao worden opgenomen zodat werknemers daar ook rechten aan kunnen ontlenen. Tegelijkertijd was er realisme: zonder extra geld van de overheid gaat het niet lukken om tot een grote verlaging van de lestaak, kleinere klassen en vermindering van werkdruk te komen, maar een eerste stap is wel nodig.

- Wij vinden het winst dat de afspraak over vermindering van de lestaak in de cao wordt opgenomen. Daartoe was de VO-raad eerder niet bereid en dit heeft ook geleid tot het eerder stuklopen van het overleg in februari en de daaropvolgende acties van bonden.

- Er is een eerste stap afgesproken én er is een gezamenlijke ambitie om tot verdere vermindering van de lestaak te komen. Bonden en VO-raad gaan samen optrekken. Leden hebben ook aangegeven dat van groot belang te vinden.

- De loonstijging is vergelijkbaar met die in andere sectoren in het onderwijs en bij de overheid.

- Er zijn specifieke afspraken gemaakt voor OOP’ers die gericht zijn op loopbaanontwikkeling en professionalisering.

We leggen derhalve het akkoord met een positief advies aan u voor!

Bestuur UNIENFTO

Voor het Onderhandelaarsakkoord, KLIK HIER.........