Informatie over onderwijs en het Coronavirus (mbo, hbo en VO)

 Zoals u allen weet, ligt het onderwijs (minimaal) drie weken min of meer stil. Als UNIENFTO willen wij benadrukken dat ons kantoor (info@unienfto.nl of 0345-531931) en de Afdeling Juridische Zaken (rechtspositie@unienfto.nl of 0345-533771) gewoon bereikbaar zijn.

Er is een veelheid aan infomatie op Social Media over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. We verwijzen u over info rondom het Coronavirus en onderwijs graag naar de website van het Ministerie van OCW (ocw.nl) en van het RIVM (rivm.nl). Hieronder hebben we de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet, namelijk:

  • informatie over het coronavirus en het mbo;
  • informatie over het coronavirus en het hoger onderwijs;
  • informatie over het coronavirus en het voortgezet onderwijs;
  • de rol van MR en OR in de coronacrisis.

1)        Veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo

 Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

 De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Welke kinderen worden opgevangen op mbo-scholen?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Zie ocw.nl voor de lijst.

 Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 6 april.

 Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en ho?

*          De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.

*          Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hoger onderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Medische en zorgopleidingen en onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.

*          Indien relevant wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.

*          Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is  voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

2)        Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs

 Hoe wordt er nu onderwijs gegeven op hogescholen en universiteiten?

Het onderwijs wordt zoveel als mogelijk via afstandsonderwijs vormgegeven. Dit geldt tot en met 6 april.

Het onderzoek kan wel doorgaan, de gebouwen zullen niet worden gesloten. Van de hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij studenten die vanwege corona(maatregelen) niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten, in de gelegenheid stellen op een later moment, of op alternatieve wijze aan de activiteit deel te nemen, bijvoorbeeld door colleges online te geven. Het is aan de instellingen om hier vorm aan te geven op een manier die het meest passend is. Als alternatieven niet mogelijk zijn, wordt naar een passende oplossing voor gezocht.

 Wat betekenen de maatregelen op hogescholen en universiteiten voor aankomende studenten? Die bijvoorbeeld niet mee kunnen doen met een activiteit die op locatie moet plaatsvinden?

Voor studenten die vanwege corona(maatregelen) niet kunnen deelnemen aan activiteiten als een selectiedag of studiekeuzecheck, moet  de onderwijsinstelling zorgen voor een andere mogelijkheid.

Moeten studenten die in het buitenland studeren of stage lopen terugkeren naar Nederland?           

Het is afhankelijk van de plaats waar de student zit. Studenten die zich in besmette gebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, dan is de afweging om terug te keren door studenten zelf te maken, eventueel in afstemming met de onderwijsinstelling.

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

 Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?    

Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Verder is het een afweging die onderwijsinstellingen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instantie ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk (zie www.rivm.nl/covid19).

 Moet ik thuis maatregelen nemen? 

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

–          Was uw handen regelmatig

–          Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

–          Gebruik papieren zakdoekjes

–          Schud geen handen

Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en ho?

De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.

Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hoger onderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Medische en zorgopleidingen en onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.

Indien relevant wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.

Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is  voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Hoe wordt omgegaan met vragen van studenten over aanmeldingen, het bindend studieadvies, overgangen van bachelor naar master, studievertraging etc?

De instellingen zullen proberen de gevolgen voor studenten naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat de instellingen op zoek gaan naar alternatieve manieren om onderwijs te blijven verzorgen, bijvoorbeeld via afstandsonderwijs. De komende tijd zal blijken op welke manier instellingen hier vorm aan kunnen geven. Dan wordt duidelijk wat in de praktijk de knelpunten ten aanzien van onder meer aanmeldingen, bindend studieadvies en studievoortgang zijn. Deze onderwerpen worden de komende tijd met studenten en instellingen en het ministerie van OCW besproken, om zo spoedig mogelijk helderheid te kunnen geven.

Hoe moeten instellingen omgaan met evenementen waar grote aantallen mensen op af komen?

Instellingen dienen te handelen in lijn met de gecommuniceerde RIVM-adviezen en de extra afgekondigde maatregelen op donderdag 12 maart.

Instellingen geven aan dat zij vanuit verschillende kanten informatie krijgen (RIVM, OCW, lokale instanties) en het RIVM-advies als leidend ervaren. Is het RIVM-advies inderdaad leidend?

Het RIVM-advies is inderdaad leidend en in informatie vanuit OCW wordt dit ook zo veel mogelijk aangegeven. 

3)        Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet onderwijs

 Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 Welke kinderen worden opgevangen op een school voor voortgezet onderwijs?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

 Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst op ocw.nl

 Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 6 april.

 Welke kinderen worden opgevangen op een school voor voortgezet onderwijs?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Kan de school online lessen verzorgen als een school gesloten is voor leerlingen?

Als een school gesloten is voor leerlingen/studenten omdat er te veel besmettingsgevaar is, maar er nog wel onderwijspersoneel beschikbaar is, kan de school afstandsonderwijs opzetten.

Gaat bekostiging gewoon door?

Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Krijgen de kinderen nu helemaal geen huiswerk meer of opdrachten?

Dit is ter beoordeling van de school.

 Gaat de school van mijn kind nu online lessen aanbieden?

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Scholen en leraren bereiden zich hier op dit moment op voor. Via de website van Kennisnet is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

 De school van mijn kind wil geen online lessen aanbieden. Wat kan ik nog doen?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties het meest geschikte alternatief. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website van Kennisnet is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De meeste lesmethoden, vaak boeken aangevuld met online onderdelen, zijn in de regel zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. De school zal ze daarover informeren. U kunt uw kind daar als ouder bij helpen, vooral door hem of haar te motiveren.

 Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Kan uw kind, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van uzelf, maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Gaan de school- en praktijkexamens door?

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?

Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

 Gaan de centrale examens door?

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk over gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?

Al het onderwijs personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

 Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?

Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?

Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat de schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen worden ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt dat deze flexibele afnames hebben. Scholen hebben de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is voor de afronding van het schoolexamen. Als dat geen oplossing vormt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

 Hoe wordt er omgegaan met centrale examens met flexibele afnametijdstippen?

Waar het gaat om centrale examens met flexibele afnametijdstippen (de digitale flexibele examens in vmbo bb en kb en de praktijkexamens) hebben scholen de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment, zodat er ruimte ontstaat om zowel het schoolexamen als het centraal examen af te ronden.

 Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Wat geldt er voor het volwassenenonderwijs (vavo)?

Voor het vavo gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs. Zie de andere Q&A’s voor meer informatie.

 Hoe gaat het met het Staatsexamen?

Het Staatsexamen gaat vooralsnog door, zowel het centraal examen als het college-examen. Bij een verandering van deze situatie volgt meer informatie.

  • Wat is de rol van de MR/OR in de coronacrisis?

Veel werkgevers nemen maatregelen om de kans op verspreiding te verkleinen. Ook de medezeggenschaps-/ondernemingsraad heeft daar een rol in.

De maatregelen die bedrijven treffen verschillen van groot tot klein. Voorlopig even geen handen schudden en ze extra goed wassen is een kleine moeite. Andere maatregelen raken de dagelijkse werkzaamheden harder. Denk aan verplicht thuiswerken en het mijden van reizen met het openbaar vervoer.

Instemmingsrecht

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (art. 27, lid 1d) is de bestuurder verplicht om de or instemming te vragen als de arbeidsomstandigheden wijzigen. Dus ook als medewerkers verplicht thuis moeten werken. Alleen bij wettelijke voorschriften vervalt het instemmingsrecht. Daarvan is nu (nog) geen sprake.

Wat kan of moet de MR/OR doen?

De ondernemingsraad moet bij het instemmen met de voorgestelde maatregelen kijken of deze voor alle medewerkers haalbaar zijn en of ze aansluiten bij de adviezen van het RIVM. Ook kan de OR de bestuurder adviseren over te nemen maatregelen en de rechten van medewerkers. Een werkgever mag bijvoorbeeld nooit vakantiedagen inhouden omdat een medewerker in quarantaine zit.