(Mede)zeggenschap over werkdruk in het hbo

content-img-one

(Mede)zeggenschap over werkdruk in het hbo 21-12-2018 12:16
Stimuleringsregeling

(Mede)zeggenschap over werkdruk

Vanaf 1 januari 2019 kunnen hogescholen via het fonds maximaal 2.500 euro aan subsidie ontvangen, om de PMR te ondersteunen in het proces om te komen tot werkdrukbeleid voor de hogeschool.

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Voor de medezeggenschap is dit een nieuwe taak, waarbij ondersteuning gewenst kan zijn om kennis en expertise te vergroten of het proces tussen hogeschool en PMR te stimuleren. Zestor wil de afspraak uit de cao faciliteren door de mogelijkheid te bieden aan medezeggenschapsraden om deskundigen in te zetten, die het proces van beleidsvorming kunnen begeleiden of kunnen adviseren bij het aanpakken van werkdruk.

Voor wie?

De term ‘PMR’ in de cao verwijst naar de centrale raad. De ambtelijk secretaris of voorzitter van de centrale medezeggenschap dient de aanvraag in. De aanvraag kan ook namens de centrale raad gedaan worden voor een deelraad, of voor het organiseren van een bijeenkomst met de deelraden.

Voor wat?

De medezeggenschapsraad kan de stimuleringsregeling aanvragen om:

· een deskundige/expert in te huren voor advies,

· een lezing over een werkdruk gerelateerd onderwerp te laten verzorgen,

· een externe coach of procesbegeleider in te schakelen om het proces te faciliteren,

· een externe gespreksbegeleider te betrekken bij het gesprek tussen MR en HR.

Budget

Het totale budget voor de regeling is in eerste instantie 80.000 euro. Per hogeschool kan één aanvraag worden ingediend voor maximaal 2.500 euro.

Looptijd

De regeling heeft in eerste instantie een looptijd van één jaar. De aanvraagperiode ligt tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019.

Criteria

Onderstaande criteria zijn van toepassing bij het beoordelen van de aanvragen:

· Alleen de kosten voor externe partijen komen in aanmerking voor vergoeding.

· Kosten van externe deskundigen worden vergoed tot een uurtarief van maximaal 125 euro (excl. BTW).

· De deskundige heeft expertise op het thema werkdruk en/of de rol als procesbegeleider en de voorgestelde activiteiten leiden tot het ondersteunen van de rol van de MR op inhoudelijk of procesmatig gebied.

De volgende kosten komen NIET in aanmerking voor subsidie:

· Kosten van activiteiten die plaatsvonden vóór de ontvangstdatum van de aanvraag.

· Loon- en verletkosten van leden van de MR om bijvoorbeeld trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten of workshops te volgen.

· Kosten van externe partijen die niet zijn vergezeld van een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en van een specificatie van het uurtarief en het aantal bestede uren.

· Kosten voor de aanschaf van materialen: laptops, lcd-schermen, filmcamera’s, interactieve whiteboards, iPads en dergelijke.

· Kosten voor het huren van materialen.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de regeling, dient een ambtelijk secretaris of voorzitter van de PMR een aanvraag in. Deze aanvraag omvat een beknopte, maar heldere omschrijving van de voorgenomen activiteit(en), die aansluiten op het inhoudelijk of procesmatig faciliteren van de rol van medezeggenschap bij werkdruk. Daarbij wordt meegenomen:

· Omschrijving van de deskundige en op welke wijze zijn of haar expertise gelinkt is aan werkdruk.

· Activiteiten en werkwijze: welke bijdrage levert de deskundige aan het faciliteren van de rol van medezeggenschap bij werkdruk, op inhoudelijk of procesmatig vlak.

· Het doel en/of de nagestreefde resultaten

· Planning en begroting

Voor de aanvraag gebruikt de PMR het aanvraagformulier, behorende bij de regeling. De ambtelijk secretaris of de voorzitter van de personeelsgeleding van de centrale raad dient de aanvraag in.

Beoordeling

De aanvraag wordt allereerst beoordeeld op de volledigheid van de aanvraag. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager daarvan uiterlijk binnen twee weken na de indiening van de aanvraag op de hoogte gesteld. De aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Binnen vier weken nadat de aanvraag volledig is ingediend, wordt deze beoordeeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, waarbij alleen volledige aanvragen worden meegenomen.

Bij toekenning wordt binnen 30 dagen na dagtekening van de subsidiebeschikking, bij wijze van voorschot, een bedrag ter hoogte van 50% van de subsidie aan de hogeschool overgemaakt.

Verantwoording

De aanvrager legt uiterlijk twee maanden na afronding van de activiteit verantwoording af over de inzet van het toegekend budget. Hiertoe wordt onderstaand verantwoordingsformulier ingevuld met daarnaast een financieel overzicht van de gemaakte kosten. Wanneer de verantwoording onvolledig wordt ingestuurd, krijgt de hogeschool de gelegenheid om de verantwoording binnen vier weken te completeren. Als de verantwoording onvolledig blijft, of wanneer uit de verantwoording blijkt dat de middelen niet in lijn met de doelstelling van de regeling zijn ingezet, is Zestor gerechtigd het uitgekeerde voorschot geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Formulieren

· Aanvraagformulier stimuleringsregeling MR

· Verantwoordingsformulier stimuleringsregeling MR