Meer ruimte voor HO-instellingen vertaald in nieuw servicedocument (versie 11.0)

Maatregelen per 30 augustus 2021

Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, zal in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen van het hoger onderwijs losgelaten worden. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel gelden er aanvullende veiligheidsmaatregelen om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen.

  • De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht ( o.a. regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog, thuis blijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van de quarantaineregels).
  • het dragen van mondneusmaskers wanneer men zich tussen de onderwijsactiviteiten verplaatst;
  • het aanhouden van een maximale groepsgrootte van 75 studenten (excl. Medewerkers) per zelfstandige ruimte;
  • het continueren en stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid;
  • Het hanteren van goede looproutes, zodat contact beperkt blijft;
  • Het zorgdragen voor goede ventilatie.

Het is van groot belang dat medewerkers en studenten deze en de andere geldende maatregelen, die op de volgende pagina’s nader zijn toegelicht, in acht nemen. Van instellingen wordt hierbij nadrukkelijk gevraagd om helder te communiceren met studenten en medewerkers over de geldende maatregelen. Ook wordt van instellingen gevraagd om alert te zijn op opvallende veranderingen wat betreft aanwezigheid van studenten en medewerkers en hierover in contact te treden met de GGD.

Tevens is afgesproken dat onderwijsinstellingen met de GGD in gesprek gaan over de inzet van prikbussen op locatie, om de vaccinatiegraad onder studenten verder te laten stijgen. In pararaaf 1 in dit document volgt meer gedetailleerde informatie over de geldende maatregelen per 30 augustus, inclusief de maatregelen voor introductieactiviteiten.

Van de instelling wordt verwacht om met medewerkers en studenten die om gezondheidsredenen nog aarzeling of angst hebben om de 1,5 meter los te laten met maatwerk en vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen te komen.

Met het servicedocument wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de coronamaatregelen die van invloed zijn op het hoger onderwijs.

Voor het volledige document, KLIK HIER………