Nadere toelichting VCP op rapport commissie Dijsselbloem (commissie Parameters)

Gisteren is de commissie Dijsselbloem met haar langverwachte rapport gekomen over rekenregels voor de pensioenen. Het rapport van de commissie Dijsselbloem zal het huidige pensioenstelsel verder onder druk zetten. De commissie ‘parameters’ pleit ervoor de rekenregels (parameters) voor de pensioenfondsen verder te verlagen. Concreet betekent dit dat de dekkingsgraad met gemiddeld 2,5 procent zal dalen. Bij ongewijzigd beleid (geen verlaging van de opbouw dan wel aanpassing van de huidige regeling) zullen de premies omhoog gaan en dreigen er in een aantal gevallen eerder nieuwe kortingen. 

De VCP is zich er tijdens de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel constant bewust van geweest dat het rapport van de commissie parameters een dezer dagen zou verschijnen. De commissie parameters brengt elke vijf jaar een rapport uit. Doorgaan op de huidige voet betekent zoals gezegd hogere buffereisen en hogere premies. 

Tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe pensioenstelsel heeft de VCP zwaar ingezet op de nieuw te vormen stuurgroep, die de afspraken uit het SER-advies en het principeakkoord verder zal uitwerken. Het geldt daarbij in het bijzonder op de doelen die in het pensioenakkoord zijn overeengekomen: geen versobering van de pensioenen, meer indexatieperspectief, geen pech- en gelukgeneratie en compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek. 

Deze doelen staan voor de VCP recht overeind en daar zal de VCP bij de verdere uitwerking (bij instemming van de achterban) nauwlettend over waken. De VCP zal de bevindingen uit de rapporten van de commissie Dijsselbloem, het CPB en de Pensioenfederatie dan ook zeker adresseren in de stuurgroep, om zo te komen naar een stelsel waarin een reëel indexatieperspectief aanwezig is en de premies op een aanvaardbaar niveau vastgesteld kunnen worden.