Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2020-2021

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO / FvOv en FNV Overheid zijn op 26 mei jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo overeengekomen. Het akkoord is in tamelijk korte tijd tot stand gekomen in ‘digitale bijeenkomsten’ via MS Teams. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de lijn die de werkgevers- en werknemersorganisaties samen al langer inzetten om de arbeidsvoorwaarden voor huidige (en toekomstige) medewerkers aantrekkelijk te houden en verder te ontwikkelen doorgetrokken. Het nieuwe onderhandelaarsakkoord bevat loon- en procesafspraken en enkele technische aanpassingen.

Loonontwikkeling en looptijd

Per 1 juli 2020 worden alle salarissen structureel verhoogd met 3,35%.

In juli 2020 ontvangt elke medewerker bovendien een eenmalige uitkering van 825 euro bruto. Voor deeltijders geldt dat bedrag naar rato van de deeltijdfactor.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

Carrièreperspectief en een passende salarisstructuur

Cao-partijen hebben een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag om op basis van onderzoek en praktijkvoorbeelden een voorstel te doen om het carrièreperspectief te vergroten en een daarbij passende salarisstructuur te ontwikkelen. In april 2021 moet deze werkgroep klaar zijn zodat het resultaat kan worden betrokken in de gesprekken voor een opvolgende cao. De bonden en de MBO Raad vinden het in dit verband belangrijk dat een docent ook voor de klas kan doorstromen naar een hogere functie en dat hij daarvoor niet, zoals tot nu toe vaak gebruikelijk, moet ‘vluchten’ in een coördinerende dan wel leidinggevende functie. Een gemoderniseerd en passend functiewaarderingssysteem is daarbij van belang zijn (zie ook onder functiewaarderingssysteem mbo).

Wendbaarheid

Omdat de omgeving waarin en waarvoor het mbo opleidt (snel) wijzigt, vraagt dat van het mbo en van haar medewerkers het vermogen om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen. De opbrengsten van recent gedaan onderzoek naar aspecten die de wendbaarheid kunnen belemmeren en uitgevoerde experimenten, worden het komend jaar door cao-partijen nader besproken.

 Functiewaarderingssysteem mbo

Cao-partijen hebben besloten het functiewaarderingssysteem FUWA-MBO te moderniseren. Dit proces start door knelpunten die scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO in kaart te brengen. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid. Bij dit proces wordt een aantal mbo-scholen betrokken. Dat moet op de kortst mogelijke termijn leiden tot een systeem dat gebruiksvriendelijk en up-to-date is.

 Het onderhandelaarsakkoord cao mbo 2020-2021 wordt de komende weken door de MBO Raad en AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO / FvOv en FNV Overheid aan hun achterbannen voorgelegd met een positief advies.

Namens het bestuur van de UNIENFTO,

Jan van den Dries en Gijs Jacobse,

Onderhandelaars cao mbo namens de UNIENFTO / FvOv

Voor het complete onderhandelaarsakkoord van 26 mei jl. KLIK HIER………

Laat uw mening horen!

Leden van de UNIENFTO worden uitgenodigd om onderstaande formulier in te vullen, waarin ze kunnen aangeven wat ze van dit onderhandelaarsakkoord vinden.

cao mbo 2020