Onderhandelaarsakkoord CAO-SBB 2018: 2% loonsverhoging

content-img-one

Onderhandelaarsakkoord CAO-SBB 2018: 2% loonsverhoging 23-02-2018 10:04
Hieronder treft u het onderhandelaarsakkoord aan dat op 16 februari 2018 tot stand is gekomen tussen het CvB van SBB enerzijds en de onderhandelaars van UNIENFTO, AOb, CNV Onderwijs en FNV Overheid anderzijds. De loonruimte voor komend jaar wordt vastgesteld en vrijgegeven door het Kabinet. De gegeven ruimte maakt dat er naast salarisverhoging geen ruimte is om breed in te zetten voor andere arbeidsvoorwaarden. Partijen hebben om die reden bewust ervoor gekozen om tot een beleidsarme nieuwe cao te komen met de volgende afspraken.

Partijen komen een nieuwe CAO-SBB overeen die geldt tot 1 januari 2019.

Loonparagraaf

Partijen spreken af dat per 1 januari 2018 de schaallonen worden verhoogd met 2%. De salarisverhoging is pensioengevend .

Levensfaseverlof

Een medewerker die minimaal twee jaar in dienst is bij SBB heeft op basis van de huidige CAO-SBB recht op maximaal 832 uur Levensfaseverlof. Het verlof kan gedurende twee jaar worden opgenomen in de vorm van maximaal één dag verlof per week. Bij opname van het verlof wordt maximaal 50% van het salaris doorbetaald over het deel van de betrekkingsomvang waarvoor verlof is verleend.

Partijen hebben de afspraak gemaakt om in een werkgroep te bestuderen hoe de regeling Levensfaseverlof kan worden verruimd. De inzet is om de verruimde regeling Levensfaseverlof per 1 januari 2019 in te laten gaan. Partijen spreken af om lopende de cao 2018 de voorwaarden en de financiële gevolgen te toetsen op haalbaarheid van de verruiming van het Levensfaseverlof. Daarbij zullen de huidige uitgaven van de BAPO en de toekomstige afname daarvan worden meegenomen.

Deze studie zal vóór 1 juli 2018 zijn afgerond. Partijen zullen op basis van de uitkomst van deze

studie overleg plegen over of c.q. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de verruiming van het Levensfaseverlof.

Technische aanpassingen

Er zullen nog nader te bepalen technische wijzigingen worden doorgevoerd in de CAO-SBB zoals het opnemen voor deelname van een verzekering voor het ontstane ANW-hiaat per 1 mei 2018.