Principeakkoord cao-hbo 2018 – 2020

content-img-one

Principeakkoord cao-hbo 2018 - 2020 22-03-2018 18:15
De vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018 - 2020. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, werkdruk, tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, functiewaardering en loongebouw en faciliteiten medezeggenschap en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo.

Looptijd en salarisontwikkeling

De vernieuwde cao-hbo heeft een looptijd tot 31 maart 2020.

Salarisontwikkeling:

2,5% loonsverhoging per 1-9-2018
2,4% loonsverhoging per 1-4-2019
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2018
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2019

De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen.
De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste stap.

Werkdruk

De medezeggenschap krijgt een positie in het monitoren en beperken van de werkdruk op de instelling. Iedere hogeschool zal in samenspraak met de medezeggenschap binnen 1 jaar beleid ontwikkelen om werkdruk tegen te gaan. Over de werkbaarheid en effectiviteit van het beleid dient te worden gerapporteerd in het sociaal jaarverslag van de hogeschool.

Tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten

De sociale partners hebben als leidende principes vastgelegd dat: de aard van het werkaanbod bepalend is voor de vorm van de arbeidsovereenkomst; regulier werk (continuïteit in het werkaanbod) wordt uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dan wel op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met uitzicht op vast en dat tijdelijkheid in arbeidsovereenkomsten en dus flexibiliteit alleen toegestaan is als het beargumenteerd kan worden en uitlegbaar is.

Daarmee willen de sociale partners: niet te beargumenteren tijdelijkheid voorkomen; zoveel mogelijk arbeidsrelaties onder het regime van de cao brengen in uiteenlopende varianten; onzekerheid voor de werknemer binnen de arbeidsrelatie waar mogelijk begrenzen (zoals het vermijden van draaideurconstructies en gelijk werk zoveel mogelijk gelijk belonen). Er is vastgelegd onder welke omstandigheden/situaties tijdelijke arbeidscontracten beargumenteerd en uitgelegd kunnen worden. Onder bepaalde voorwaarden zijn daarbij ook langere tijdelijke contracten mogelijk.

Er is vastgesteld dat D3 contracten (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met uitzicht op vast) vrijwel niet meer voorkomen. Er komt een nieuwe vorm van D3 contract, waarbij de contractduur is gekoppeld aan de duur van de inwerkperiode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Sociale partners gaan er vanuit dat daardoor de flexibele schil zal afnemen en D3 contracten weer meer zullen worden gebruikt. Blijkt dat de vernieuwing dat effect niet te hebben, dan wordt de vernieuwing weer teruggedraaid.

De medezeggenschap krijgt onder andere instemmingsrecht over welke beargumenteerbare tijdelijke contractvormen op een instelling gebruikt kunnen worden en over de grootte van de flexibele schil.

Professionalisering en Duurzame inzetbaarheid

De regelgeving rond professionalisering wordt vereenvoudigd. Scholing in opdracht van de werkgever en aanvullende professionalisering die is opgenomen in het professionalseringsplan wordt voor 100% in tijd en geld gefaciliteerd. Als DI-uren gespaard worden moet worden vastgelegd welk bestedingsdoel men in gedachten heeft. De werknemer houdt zeggenschap over de besteding van de DI-uren.

Functiewaardering en loongebouw

De sociale partners zijn er niet zeker van dat de twee functiewaarderingssystemen die in het hbo toegepast worden, nog volledig op elkaar aansluiten. Onderzocht zal worden of beide systemen onder gelijke omstandigheden wel dezelfde inschaling opleveren. Daarbij zal ook naar de praktische toepassing van de systemen gekeken worden. De functiematrix in de cao zal vernieuwd worden.

Medezeggenschap

Het zal duidelijk zijn dat de taak van de medezeggenschap door de rol die ze krijgt op het gebied van werkdruk en flexibele schil wordt verzwaard. Los daarvan waren er al signalen dat de facilitering van de medezeggenschap onvoldoende was. Er zal nog dit studiejaar onderzoek gedaan worden naar en aanbevelingen opgesteld worden aangaande de verbetering van ondersteuning, professionalisering en facilitering die medezeggenschapsraden nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit maakt invoering van maatregelen ter verbetering mogelijk per 1 augustus 2018.

Positief advies

De UNIENFTO legt dit principeakkoord met een positief advies aan u voor.

Ledenraadpleging

De UNIENFTO houdt een ledenraadpleging op donderdag 5 april a.s., aanvangstijd 16:00 uur, locatie bureau UNIENFTO, Boschweg 6 te Culemborg.

Voor de integrale tekst van het principeakkoord, KLIK HIER.......

Gerrit Karssenberg, UNIENFTO, onderhandelaar landelijke cao-hbo.