Reglement Rechtsbijstand

Ingevolge artikel 2 van de Statuten verleent de UNIENFTO aan haar leden rechtspositionele bijstand in aangelegenheden die direct voortvloeien uit de dienstbetrekking op grond waarvan zij lid zijn geworden van de UNIENFTO . Hiertoe beschikt de UNIENFTO ten behoeve van haar leden over een Afdeling Juridische Zaken.

Civiele vorderingen, strafrechtelijke zaken en zaken, anders dan direct voortvloeiend uit die dienstbetrekking, zijn uitgesloten.

A. De bovengenoemde bijstand wordt onderscheiden in:

a. de beantwoording van vragen;
b. het geven van adviezen;
c. het verzorgen van begeleiding;
d. het verlenen van processuele rechtsbijstand.

ad a. en b. Vragen en adviezen

Voor de mondelinge beantwoording van vragen en het mondeling geven van adviezen is de Afdeling Juridische Zaken telefonisch bereikbaar. Mondeling gestelde vragen worden in principe mondeling beantwoord. Aan mondeling verstrekte antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor schriftelijke beantwoording van vragen en het verkrijgen van schriftelijke adviezen wendt een lid zich schriftelijk tot de Afdeling Juridische Zaken.

ad c. Begeleiding

Begeleiding van leden, anders dan voor processuele rechtsbijstand, vindt alleen plaats indien daartoe naar het oordeel van de Afdeling Juridische Zaken de noodzaak aanwezig is. Desgewenst kan de UNIENFTO gemachtigd worden tot handelen namens het betreffende lid. Hiervoor gelden tevens de hierna onder paragraaf D. (Machtiging) vermelde voorwaarden.

ad d. Rechtsbijstand in een conflict

1. Bij een conflict van rechtspositionele of juridische aard in aangelegenheden die direct voortvloeien uit de dienstbetrekking op grond waarvan hij lid is geworden van de UNIENFTO kan de UNIENFTO desgewenst gemachtigd worden tot handelen namens het betreffende lid. Hiervoor gelden tevens de hierna onder paragraaf D. (Machtiging) vermelde voorwaarden.
2. De UNIENFTO kan een dergelijke aangelegenheid, indien het betreffende lid dat verzoekt, voorleggen aan het oordeel van een ter zake bevoegde beroepsinstantie en/of een externe deskundige, zulks ter beoordeling van het UNIENFTO bestuur dat zich ter zake zal laten adviseren door de Afdeling Juridische Zaken. Bij genoemde inschakeling van een ter zake bevoegde beroepsinstantie en/of een externe deskundige dan wel indien een lid andere externe hulp wenst in te schakelen, zijn de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van het lid.
3. Het UNIENFTO bestuur kan besluiten dat genoemde kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de UNIENFTO komen.

B. Voorwaarden voor het ontvangen van bijstand

A. Indien het lid dat bijstand vraagt als bedoeld in paragraaf A, enige contributieschuld of andere betalingsachterstand jegens de UNIENFTO heeft, bestaat geen recht op genoemde bijstand, tenzij het bestuur van de UNIENFTO anders beslist.
B. Met inachtneming van het hierna in dit reglement ter zake bepaalde, worden alleen zaken in behandeling genomen, die hun ontstaan hebben gekregen ná de toelating tot het lidmaatschap van de UNIENFTO .
C. Het lid verschaft de UNIENFTO tijdig en volledig de relevante informatie en verleent zijn volledige medewerking.
D. Wachttijd

Na toelating tot het lidmaatschap bestaat geen wachttijd voor het ontvangen van de onder paragraaf A van dit reglement genoemde bijstand. Gedurende de eerste zes maanden na de toelating wordt echter in overleg met het lid een deel van de door de UNIENFTO te maken kosten, gepaard gaande met de bijstand genoemd onder Paragraaf A ad c van dit reglement, onverlet het bepaalde in Paragraaf A ad d lid 2 in rekening gebracht. Bij het ontbreken van overeenstemming vervalt het recht op bijstand.

D. Machtiging

A. Indien de omstandigheden dat eisen, machtigt het lid de UNIENFTO schriftelijk tot het behartigen van zijn belangen.
B. Na het afgeven van de onder a. genoemde machtiging onthoudt het lid zich van ieder initiatief en elke eigenmachtige reactie in de onderhavige zaak en het lid verschaft de UNIENFTO terstond alle relevante correspondentie en overige informatie zulks op straffe van het verlies van het recht op bijstand en verdere medewerking van de UNIENFTO .
C. Indien in een procedure, waarin de UNIENFTO als gemachtigde is opgetreden, de wederpartij wordt veroordeeld tot vergoeding van kosten terzake de gevoerde procedure, komt deze vergoeding ten goede aan de UNIENFTO .

E. Uitvoeringsregeling

A. Wanneer een lid een zaak voorlegt die is ontstaan voorafgaand aan de toelating tot het lidmaatschap, bepaalt het UNIENFTO bestuur of die zaak in behandeling wordt genomen. Bij een positieve beslissing wordt bijstand als bedoeld in paragraaf A gegeven nadat het lid een vaste basisbijdrage heeft geleverd in de kosten met een bedrag ter grootte van één jaar contributie. Tevens verplicht het lid zich om minimaal een jaar lid te blijven van de UNIENFTO . Voor de verdere inzet van de UNIENFTO voor het lid wordt vervolgens een door de UNIENFTO vooraf te bepalen tarief in rekening gebracht. Daarbij gelden tevens onverkort de overige voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand.
B. De UNIENFTO kan na overleg met het lid besluiten geen begeleiding en/of rechtsbijstand te verlenen, indien het lid zich in de zelfde zaak tevens wenst te laten bijstaan, c.q. vertegenwoordigen door enig ander adviseur.

F. Slotbepalingen

A. Op de UNIENFTO rust de inspanningsverplichting haar leden naar beste kunnen rechtsbijstand te verlenen, conform het bepaalde in dit reglement.
B. De aansprakelijkheid van de UNIENFTO is beperkt tot de omvang van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
C. Bestuur en medewerkers van de UNIENFTO zijn hierbij op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige handelwijze of gedraging van een lid, dan wel voor enige beslissing welke door een lid wordt genomen.
D. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de UNIENFTO .

Dit reglement is vastgesteld door het UNIENFTO bestuur, op 1 februari 2006,

W. Muis, voorzitter
J. van den Dries, secretaris

Neem nu contact op Meld u direct aan