Registerleraar.nl - Samen voor kwaliteit

Op woensdag 15 februari 2012 opende www.registerleraar.nl. Een register van, voor en door leraren in het po, vo en mbo. Het doel van het register? Onze beroepsgroep versterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Registerleraar.nl helpt u om op een makkelijke en uitnodigende manier te blijven investeren in uw eigen kwaliteit.

Van, voor en door leraren

Wilt u ook meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs in Nederland? Dan kunt u zich vrijwillig in het register inschrijven en hierin uw bekwaamheidsonderhoud bijhouden. Alle burgers van Nederland kunnen zien of u op registerleraar.nl geregistreerd bent. Ook kunt u met uw ervaringen bijdragen aan het definitief vormgeven van het register. Bij de opening op 15 februari is het register nog niet definitief. Samen met ingeschreven leraren worden in 2012 bijvoorbeeld de inhoudelijk criteria met betrekking tot het bekwaamheidsonderhoud en de specifieke vereisten die leiden tot de herregistratie bepaald.

De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie (Algemene Onderwijsbond, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (UNIENFTO ) en Platform VVVO) scharen zich gezamenlijk achter het register. Vanuit deze lidorganisaties zijn al vele leraren actief betrokken bij de vormgeving van het register.

Inschrijven?

Wilt u zich inschrijven in het register en eventueel actief meepraten over de definitieve vormgeving van het register? Ga dan naar Achtergrond informatie.

Historische achtergrond

In 1997 is met de publicatie Tekenen voor kwaliteit het startschot gegeven voor wat nu de Onderwijscoöperatie is. In die publicatie werd het register al aangekondigd. De KVLO was de eerste vakvereniging van leraren die werk maakte van het opzetten van registratie, in de jaren daarna gevolgd door andere vakverenigingen. Alle organisaties van leraren die nu in de Onderwijscoöperatie samenwerken, hebben besloten om het register vanaf 2011 gezamenlijk en voor alle leraren in po, vo en mbo te gaan realiseren.

Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie is een samenwerkingsverband van de AOb, BON, CNV Onderwijs, FvOv/UNIENFTO en Platform VVVO. Tezamen ongeveer 200.000 leraren.

Waarom een register

Zonder goed gekwalificeerde leraren geen goed onderwijs. Leraren zijn trots op hun beroep en stáán voor de kwaliteit van hun werk. Met registerleraar.nl nemen leraren verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. Zij laten zien dat zij bevoegd en bekwaam zijn, hun bekwaamheid onderhouden en verder ontwikkelen. Bovendien maken zij zich zo samen sterk voor mogelijkheid, middelen, zeggenschap en kwaliteit. Van, voor en door leraren, dat is de kracht van registerleraar.nl.

Waarom vrijwillig

Kwaliteit komt van binnenuit en onderop. De vrijwillige deelname garandeert betrokkenheid uit vrije wil en versterkt de kracht van het register van binnenuit. Alleen op basis van deze vrijwilligheid is de zorg voor kwaliteit werkelijk de zorg van, voor en door leraren.

Wat levert registerleraar.nl op

 • Registerleraar.nl is een krachtige manifestatie van de beroepsgroep leraren die een halt toeroept aan de voortdurende erosie van het beroep in de publieke en politieke beeldvorming;
 • Registerleraar.nl versterkt de stem van de leraar als het gaat over de kwaliteit van ons onderwijs;
 • Registerleraar.nl is een instrument waarmee leraren met elkaar duidelijk maken wat nodig is voor professionele ontwikkeling en dat regelen: de mogelijkheden en de middelen voor professionele ontwikkeling; de zeggenschap over de beroepskwaliteit en de professionele ontwikkeling; de kwaliteit van opleiding en scholing;
 • Registerleraar.nl ondersteunt de leraar in zijn professionele ontwikkeling, zijn ambities en zijn loopbaan;
 • Registerleraar.nl is een handig hulpmiddel voor de leraar: professionele ontwikkeling wordt met een minimale inspanning inzichtelijk; wat er toe doet voor professionele ontwikkeling is in een handzaam en toegankelijk overzicht bijeen gebracht; in één oogopslag is duidelijk welke opleidingen en scholing door collega’s worden aanbevolen en waarom; collega’s kunnen elkaar moeiteloos vinden op de thema’s die hen interesseren.

Kortom, registerleraar.nl is het medium waarmee leraren in het digitale tijdperk hun professionele kwaliteit en positie waarborgen.

Uitgangspunten van het register

 • registratie op basis van vrijwilligheid;
 • registratie op basis van ‘high trust’;
 • registratie is kosteloos;
 • deelnemers hebben zeggenschap en zichtbaarheid;
 • deelnemers uit de beroepsgroep zijn verantwoordelijk voor het beheer;
 • de aard van het register is privaatrechtelijk.

Een ontwikkelingsgerichte opstart voor een voorlopig reglement

Het register is van, voor en door leraren. De opzet van het register, de concretisering en toepassing van kwaliteitseisen voor de professionele ontwikkeling en de beoordeling en waardering van de inzet op het gebied van professionele ontwikkeling worden vanuit een voorlopig reglement samen met de leraren die zich registreren verder ontwikkeld.

In 2013 groeit het register uit tot een serviceplatform waar leraren:

 • met maximaal gemak kunnen administreren welke activiteiten zij in het kader van professionele ontwikkeling ondernemen;
 • een overzicht vinden van kwalitatief hoogwaardig scholingsaanbod;
 • zien hoe collega’s dit aanbod en ook andere typen ontwikkelingsactiviteiten waarderen.

Voorlopig reglement 2013:

U kunt zich registeren als u:

 • in het bezit bent van een erkend diploma dat de bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs én;
 • als leraar werkt in een dienstverband met een omvang van ten minste 332 uur op jaarbasis (0,2 fte) of;
 • niet als leraar in een dienstverband werkt, maar als zelfstandige (zzp’er), op basis van een 0‐uur contract of als invaller die aantoonbaar kan maken ten minste 332 uur op jaarbasis (0,2 fte) te werken of;
 • een bevoegde werkzoekende leraar bent die in de achterliggende periode van vier jaar ten minste 1328 uur (4 x 332 uur) als leraar werkzaam is geweest.

Herregistratie (na vier jaar):

 • Registerleraar.nl nodigt de leraar uit om activiteiten die hij onderneemt in het kader van zijn professionele ontwikkeling als leraar in zijn overzicht op te voeren (dit zijn de professionaliseringsactiviteiten);
 • de leraar kan professionaliseringsactiviteiten opvoeren die hij heeft ondernomen vanaf januari 2009;
 • de periode tot herregistratie duurt vier jaar vanaf het moment van inschrijving of, als de datum van opgevoerde activiteiten daarvoor ligt, vanaf de datum van de eerst opgevoerde activiteit;
 • om voor herregistratie in aanmerking te komen voldoet de leraar aan de voorwaarden voor registratie en voldoen zijn professionaliseringsactiviteiten aan de criteria voor bekwaamheidsonderhoud en professionele ontwikkeling;
 • de leraar die over een registratieperiode van vier jaar niet voldoet aan de voorwaarden en/of criteria voor herregistratie wordt uitgeschreven totdat hier wel aan is voldaan;
 • als de leraar aan de voorwaarden en criteria voor herregistratie voldoet, wordt zijn registerperiode automatisch verlengd, tenzij hij aangeeft dat hij niet meer wil deelnemen aan het register.
Neem nu contact op Meld u direct aan