Verlenging cao hbo met een jaar

content-img-one

Verlenging cao hbo met een jaar 19-03-2017 20:07
De vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn in een concept principeakkoord overeengekomen de cao-hbo met een jaar te verlengen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, sociale zekerheid en bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWRHBO) en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo.

Looptijd en salarisontwikkeling

De cao-hbo wordt verlengd tot 1 april 2018. Er wordt een eenmalige uitkering toegekend van

€ 500 bruto (naar rato betrekkingsomvang) in november 2017.

Sociale zekerheid en BWRHBO

In de preambule van de cao-hbo 2016-2017 is opgenomen dat de afspraken die in april 2013 in het sociaal akkoord werden vastgelegd uitgevoerd zullen worden. Daarnaast is in de preambule opgenomen dat de BWR herzien zal worden. De herziene BWRHBO zou ingevoerd worden op 1 januari 2017, maar het zal duidelijk zijn dat die termijn niet gehaald is. In het concept principeakkoord is opgenomen dat de herziene BWRHBO ingaat op 1 april 2017.

Reparatie WW-recht

De versobering van het WW-recht, zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), wordt zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord in opbouw en duur hersteld. Er wordt dus sneller opgebouwd dan in de wettelijke regeling en de WW loopt langer door dan in de wettelijke regeling het geval is. Dat houdt een reparatie van het oude WW-recht in, tot maximaal 38 maanden. De werknemer in het HBO bouwt steeds een maand WW-recht op per gewerkt jaar.

Aanvullende uitkering

De eerste zes maanden heeft de werknemer recht op een aanvulling op zijn WW-uitkering tot maximaal 75% van het laatstverdiende loon. De daarop volgende 18 maanden geldt een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon. Als de werknemer recht heeft op een langere uitkering dan 24 maanden, dan blijft de aanvulling gedurende dat recht tot 70% van het laatstverdiende loon bedragen, maar dan wel gemaximeerd op het maximum van schaal 12 van de cao-hbo.

Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering (inclusief herstel 3e WW-jaar) heeft de werknemer recht op een aansluitende uitkering, mits men vijf jaar in het onderwijs heeft gewerkt. Opbouw van dit recht bedraagt een maand per gewerkt jaar in het onderwijs, met een maximum van 34 maanden. De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op het maximum van schaal 12 van de cao-hbo.

Extra aansluitende uitkering

Indien men ontslagen wordt in de periode van 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en men minstens vijftien dienstjaren in het onderwijs heeft, ontstaat na afloop van de aansluitende uitkering een recht op een extra aansluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op 72% van het maximum van schaal 10 van de cao-hbo. Daarmee wordt voorkomen dat de werknemer kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in de bijstand belandt.

Loonsuppletie

Als het recht op een (extra) aansluitende uitkering is geëindigd in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie en in die functie ontvangt men een lager salaris, dan ontstaat recht op loonsuppletie (verschil laatstverdiende loon / nieuwe salaris) gedurende de periode dat men recht had op een (extra) aansluitende uitkering. De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de duur van de (extra) aansluitende uitkering, zoals die is vastgesteld op de eerste werkloosheidsdag. In het geval dat de extra aansluitende uitkering wordt beëindigd is de hoogte van de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het salaris in de nieuwe functie en anderzijds het laatstverdiende loon, maar niet meer dan 70% van het maximum van schaal 12.

Positief advies

De UNIENFTO legt dit akkoord met een positief advies aan u voor. De regeling is vergelijkbaar met de regelingen die de afgelopen tijd in het PO, VO en MBO zijn overeengekomen, met dien verstande dat de maximale uitkeringen in de hbo-regeling hoger zijn.

Procedure en ledenraadpleging

Het concept principeakkoord wordt naar verwachting in de middag van 23 maart a.s. omgezet in een principeakkoord, dat dan nog door de leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen geaccordeerd moet worden. We komen met dit concept principeakkoord naar buiten, omdat wachten tot 23 maart in verband met het organiseren van de ledenraadpleging te kort dag is. De cao-hbo verloopt op 1 april 2017, het is dus de bedoeling dat voor de datum van 1 april vastgesteld wordt dat alle onderhandelingspartijen met het principeakkoord kunnen instemmen.

De UNIENFTO houdt een ledenraadpleging op woensdag 29 maart a.s., aanvangstijd 15:00 uur, locatie bureau UNIENFTO, Boschweg 6 te Culemborg.

De verwachting is dat het concept principeakkoord wordt omgezet in een principeakkoord. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt dat op de website van de UNIENFTO gemeld. Als u wenst deel te nemen aan de ledenraadpleging, check dan regelmatig de nieuwsberichten op de website van de UNIENFTO.

De integrale tekst van het concept principeakkoord treft u HIER aan.