Wendbaarheid van het beroepsonderwijs

shutterstock_1091013506

Wendbaarheid van het beroepsonderwijs 01-04-2019 18:02
Wij vragen namens partijen bij de cao mbo aandacht voor de volgende oproep die recent naar de mbo-instellingen is verstuurd in verband met experimenten op het gebied van “wendbaarheid van het beroepsonderwijs”.

Onderwerp: uitnodiging tot het indienen van een voorstel ten behoeve van een experiment ten aanzien van ‘Wendbaarheid van het beroepsonderwijs’, zoals beschreven in de preambule van de cao mbo 2018-2020

Geachte bestuurder,

In de cao mbo 2018-2020 hebben we als sociale partners afgesproken om drie tot vijf mbo-instellingen de mogelijkheid te bieden te experimenteren ten behoeve van de bevordering van de wendbaarheid van de mbo-instelling en/of de werknemers. Hierbij roepen we u op om uiterlijk 1 mei aanstaande een voorstel voor een experiment wendbaarheid in te dienen.

Achtergrond en doel experimenten wendbaarheid

Omdat de omgeving waarin en waarvoor het mbo opleidt (snel) wijzigt, vraagt dat van het mbo en de medewerkers het vermogen om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen. Om ‘wendbaar’ te kunnen zijn in de sector mbo is het van belang dat ook de organisatie (bedrijfsvoering) van een mbo-instelling hierop is ingericht. Onderwendbaarheid van een mbo-instellingwordt verstaan het vermogen van een instelling om in het onderwijsproces te anticiperen op interne en externe veranderingen.

Onder wendbaarheid van werknemerswordt verstaan het aantoonbare vermogen om te kunnen inspelen op interne en externe veranderingen. De cao mbo biedt instellingen al ruimte om hun organisatie zo in te richten dat die aansluit bij de behoeften van studenten en het betrokken bedrijfsleven. Ruimte wordt echter niet altijd (volledig) benut en er kan ook behoefte zijn aan het creëren van nieuwe ruimte.

Het experiment geeft een team, sector, locatie, gehele school/instelling of anderszins de mogelijkheid om ruimte te creëren in een ervaren of geconstateerde belemmering om zo als team of school wendbaarder te kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om niet-benutte ruimte die nu wel benut gaat worden, onbekendheid met ruimte die nu wel bekend wordt, bestaande gewoonten en cultuuraspecten die men wenst aan te passen, dan wel nieuwe aspecten om de wendbaarheid te vergroten.

Wat is nodig voor het aanvragen van een experiment wendbaarheid?

Vóór 1 mei 2019 ontvangen wij graag een concreet voorstel voor een experiment. In dit voorstel dient ten minste te zijn opgenomen:

a. een beschrijving van het voorstel waarin de gecreëerde ruimte wordt omschreven;

b. het doel van het experiment en de reden waarom het experiment wordt geïnitieerd;

c. een beschrijving van het personeel waarover het gaat (zoals het hele personeel instelling, een school, een specifiek team of een deel van een team);

d. een onderbouwing van het draagvlak onder het personeel dat het aangaat;

e. de looptijd van het experiment.

Het voorstel kan worden gestuurd aan Evelijn Plantenberg (e.plantenberg@mboraad.nl).

Draagvlak

Door sociale partners in het mbo is afgesproken dat onder de medewerkers die vallen onder het experiment draagvlak en betrokkenheid dient te zijn voor het experiment. Ook zal het bestuur – voor zover van toepassing – de bepalingen t.a.v. de bevoegdheden van de ondernemingsraad (voortkomend uit de WOR of de cao mbo) in acht moeten nemen en indien nodig het voorstel ter advies of instemming moeten voorleggen aan de OR. Het bestuur is verantwoordelijk voor indiening van het voorstel.

Looptijd en verantwoording

Een experiment heeft een looptijd van maximaal één cursusjaar. De mbo-instelling stelt aan het einde van het experiment een schriftelijke evaluatie op van het experiment met eventuele adviezen voor de cao-tafel. Bij het opstellen van deze evaluatie met eventuele adviezen is draagvlak en betrokkenheid van het personeel wederom van groot belang.

Stuurgroep en beoordeling

Door sociale partners is een stuurgroep samengesteld ter begeleiding van de experimenten. Deze stuurgroep bestaat uit Nathan Soomer (MBO Raad) en Carl Govers (Onderwijsgroep Tilburg) namens de werkgeversdelegatie en Hélène Jansen (AOb) en Anja Bartholomeus (CNVO) namens de werknemersdelegatie. Evelijn Plantenberg is de secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep toetst een voorstel onder andere op de toegevoegde waarde van het experiment met betrekking tot de wendbaarheid van de mbo-instelling en/of de werknemers en toetst tevens het draagvlak en de betrokkenheid onder het personeel voor het experiment. Bij deze beoordeling zal, indien mogelijk, tevens gekeken worden naar een goede verdeling naar inhoud van de experimenten, een goede verdeling over roc’s, aoc’s en vakscholen, een goede verdeling over grote(re) en kleine(re) instellingen en een goede geografische spreiding.

Uiterlijk 1 juni 2019 geeft de stuurgroep de aanvragers uitsluitsel.

NB. Het al dan niet toekennen van een experiment in het kader van de wendbaarheid is geen besluit door een bestuursorgaan in de zin van de AWB. De beslissing van de stuurgroep over het al dan niet toekennen van een experiment is bindend en staat niet open voor bezwaar bij cao-partijen.

Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Evelijn Plantenberg (e.plantenberg@mboraad.nl of 0348 - 75 35 89).

Wij zien uit naar uw voorstel.

Met vriendelijke groet,

Namens cao-partijen,

Stuurgroep wendbaarheid