Wie zijn wij

De UNIENFTO : een jonge bond met een gedegen traditie!
De UNIENFTO : dé bond voor de beroepskolom!
De UNIENFTO : úw RECHT is ónze ZORG!
Bij de UNIENFTO blijft u(w) recht overeind!

De UNIENFTO ? Vertel daar eens iets meer over!

De UNIENFTO is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie van twee bestaande bonden: de UNIE, vakorganisatie voor BVE-veld en voortgezet onderwijs en de NFTO, een vakbond voor het HBO-personeel. Daardoor verenigt de nieuwe bond de leden binnen de gehele beroepskolom.

De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en onderwijskundige belangen van haar leden. Die leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de UNIENFTO leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven. De UNIENFTO heeft zowel leden onder het onderwijzend personeel als onder het onderwijsondersteunend personeel. De UNIENFTO is lid van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en via die CMHF van de vakcentrale VCP.

Gepokt en gemazeld in de praktijk: UNIENFTO -mensen zijn praktijkmensen!

De UNIENFTO is een representatieve vakbond. Dat is maar goed ook, want veranderingen volgen elkaar nergens zo snel op als in het onderwijs. Daar hebt u een alerte bond voor nodig die uw belangen deskundig bewaakt. De UNIENFTO heeft die deskundigheid in huis. De eerstelijnswerkers van de UNIENFTO hebben vele jaren praktijkervaring in het onderwijs; ze weten waarover ze praten en belangrijker nog: ze weten waarover u praat als u als lid met een probleem zit opgescheept. De UNIENFTO mensen spreken de taal van de collega's uit de scholen: leraar of OOP'er, neerlandicus of werktuigbouwkundige, techneut of agrariër. Zij kennen de lusten én de lasten van een loopbaan in onderwijsland.

Een grotere UNIENFTO heeft nóg meer invloed

De UNIENFTO laat zich horen op die plaatsen waar nieuwe regelingen en voorschriften gemaakt worden en behartigt daar de belangen van alle werkers in de beroepskolom en in het voortgezet onderwijs. Eveneens bewaken we de uitvoering van regelingen en voorschriften in de praktijk. Daarom streeft de UNIENFTO ernaar nog groter te worden, want samen staan we sterker! Het materiële voordeel van het UNIENFTO -lidmaatschap is bovendien de aantrekkelijk lage contributie die in feite voor een groot deel kan worden terugverdiend door afspraken die we in de diverse CAO’s gemaakt hebben in het kader van contributiebetaling via uw bruto salaris, waardoor u tot 52% fiscaal voordeel kunt hebben. Een ander voordeel kunt u behalen door gebruik te maken van de collectieve UNIENFTO -verzekeringen bij Ohra en/of FBTO. Uw UNIENFTO -contributiebedrag is afhankelijk van uw bruto salaris en van de daarmee samenhangende Contributiecategorie.

De UNIENFTO aan de overlegtafels

Arbeidsvoorwaardelijk

Op nationaal niveau heeft de UNIENFTO plaatsen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dit vindt plaats in het overleg met de minister in de SCOP (Sectorcommissie Onderwijspersoneel) en in de CAO-onderhandelingen met de werkgeversorganisaties Colo BVE-raad en HBO-raad over respectievelijk de CAO Kenniscentra, de CAO-BVE, en de CAO HBO.

Op instellingsniveau behartigt de UNIENFTO de belangen van de leden in het Arbeidsvoorwaardenoverleg (AVO), het Instellings Georganiseerd Overleg (IGO) of het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De UNIENFTO komt op die manier regelmatig bij de leden (en bij de PMR: het personeelsdeel van de MR via onze MR-steunpunten voor OP en OOP) aan huis. Die leden bepalen mede het beleid, ook via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, het beslisorgaan bij uitstek van de UNIENFTO .

Onderwijskundig

Een tweede doelstelling van de UNIENFTO is de onderwijskundige belangenbehartiging (naast de rechtspositionele belangenbehartiging). Wij kennen een eigen Adviescommissie Onderwijs en daarnaast spreekt de UNIENFTO aan verschillende overlegtafels een hartig woordje mee dankzij haar relatie met de MHP, de BVE-raad en de HBO-raad.

Individuele belangenbehartiging

De Afdeling Juridische Zaken is wellicht het paradepaardje van de UNIENFTO , getuige de vele positieve geluiden van de leden hierover. Zij verleent, conform het Reglement Rechtsbijstand, op kosten van de UNIENFTO , de leden advies en bijstand in alle zaken die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst. De collega’s van de Afdeling Juridische Zaken onderscheiden zich door hun schat aan ervaring en gedegen kennis van CAO's en andere rechtspositieregelingen. Zij hebben tal van formele en informele contacten met ambtenaren van onder meer de ministeries van OCW en LNV, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, commissies van beroep en commissies van geschillen. De rechtspositiedeskundigen van de UNIENFTO hebben faam verworven door hun inzet ten bate van individuele leden, als het gaat om het behandelen van formaliteiten en persoonlijke begeleiding bij zaken als:

  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en afkeuringsprocedures;
  • beroepszaken bij ontslag;
  • ontslaguitkeringen en andere berekeningen;
  • controle van salarisberekeningen;
  • pensioenzaken, VUT- en FPU-regelingen;
  • geschillen over de arbeidsovereenkomst;
  • problemen met betrekking tot taakbelasting;
  • verhuiskostenregelingen;
  • vragen over het carrièrepatroon;
  • advisering in medezeggenschapsaangelegenheden.

De juristen van de UNIENFTO verdedigen u, indien nodig, tot aan het hoogste rechtsorgaan.

Het tijdschrift van de UNIENFTO

Dit lijfblad van de UNIENFTO verschijnt tien maal per jaar: iedere maand behalve in juli en augustus. Het bevat iedere keer opnieuw een schat aan noodzakelijke informatie en interessante wetenswaardigheden. Naast het actuele vakbondsnieuws en informatie over rechtspositionele zaken treft u steevast een aantal pagina's aan met informatie over de diverse sectoren zoals de agrarische sectie. Daarnaast is er ruimte voor interviews, ingezonden stukken van leden, informatie over cursussen of pas verschenen boeken. Het UNIENFTO -tijdschrift is al vaak geroemd om zijn actuele en vakkundige berichtgeving.

De agrarische sectie

In de BVE-sector zijn de agrarische scholen grotendeels buiten de ROC-vorming gebleven en zij kennen hun eigen structuur met AOC’s, IPC’s en kenniscentrum Aequor. De agrarische sectie van de UNIENFTO onderhoudt contacten met het ministerie van LNV en met agrarische secties van andere bonden via de SAS (Samenwerkende Agrarische Secties) ten behoeve van de onderwijskundige ontwikkelingen. In elk tijdschrift vult de agrarische sectie enkele pagina’s.

De sectie OOP

De tijd van de discriminerende term niet-onderwijzend personeel hebben we gelukkig al een tijdje achter ons liggen. Tegenwoordig spreken we alleen nog maar over OOP, onderwijsondersteunend personeel. Daaronder vallen, uitgezonderd de docenten, alle overige functies: conciërges, administrateurs, directieleden, bibliothecarissen, schoonmaakpersoneel, poa's en toa’s en personeelsleden van administratiekantoren en onderwijsservicebureaus. Al deze groepen personeel zijn binnen de UNIENFTO gebundeld tot een forse sectie OOP. Inmiddels vormt zij een onmisbaar element binnen de UNIENFTO . De invloed op de positie van de OOP'ers in het onderwijsveld is bij de UNIENFTO gewaarborgd. Net als de agrarische sectie verzorgt de sectie OOP in ieder UNIENFTO -tijdschrift een aantal vaste pagina's.

Wij hopen van harte dat u er, na het lezen van bovenstaande, van overtuigd bent geraakt dat een lidmaatschap van de UNIENFTO voor u extra toevoeging vormt in uw werksituatie. Aarzel dus niet langer en meld u aan door het aanmeldingsformulier op deze site in te vullen en te verzenden.

Mogen wij u alvast van harte welkom heten bij de UNIENFTO ?

Neem nu contact op Meld u direct aan